پاسخ منفي سوريه به ايران

غيبت بازیكن سپاهان در اردوي تيم اميد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیــم فوتبال امید ایران از ســاعت 18 دیروز با برگزاري اولین جلســه تمریني کار خــود را براي حضور در مســابقات انتخابي قهرماني زیر 23 ســال آســیا آغاز ميکند. مسووالن سپاهان با تماس با مسووالن تیم امیــد و ارائه مدارک پزشــکي اعالم کردند میالد ســرلک به دلیل مصدومیت شــرایط حضــور در اولین اردوي تیــم امید را ندارد و به همین دلیل هافبک سپاهان در تمرین تیم امید غایب خواهد بود.

تیــم امید روز 24 تیر به قرقیزســتان محل برگزاري مرحله انتخابي قهرماني زیر 23 سال اعزام ميشود. اولین بازي ایران 30 تیر مقابل قرقیزستان برگزار ميشود.

تیم امید درخواست برگزاري دو بازي دوســتانه با تیم امید سوریه در تاریخ 10 و 20 تیــر را داده بود که آنهــا به دلیل قرار داشــتن در مرحله آمادهسازي و برنامههاي خاصي که مدنظرشان بوده به این درخواست پاسخ منفي دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.