قضاوت تيم داوري ايران در نيمهنهايي جام كنفدراسيون ها

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیمهاي ملي فوتبال پرتغال و شــیلي چهارشنبه شب نخســتین دیدار از مرحله نیمهنهایي رقابتهاي جام کنفدراســیونها را برگزار خواهند کرد.

قضاوت این بــازي بر عهده تیم داوري ایران است.

بر این اســاس علیرضا فغاني بهعنوان داور وســط و رضا ســخندان و محمدرضا منصــوري بهعنوان کمک داور در این دیدار حساس حضور خواهند داشت.

این دومین قضاوت تیم داوري ایران در این مسابقات است.

این تیــم پیش از این دیــدار آلمان و شــیلي را قضاوت کرده بود. بازي تیمهاي پرتغال و شیلي از ساعت 22:30 چهارشنبه آغاز ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.