آغازتمريناتآلكماردرغيابجهانبخش

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آلکمار طبق برنامه اعالم شــده از سوي سران باشگاه از صبح امروز دور جدید تمرینات پیــش فصل خود را آغــاز خواهد کرد تا براي ورود به این فصل از رقابتها آماده شــود. در بیانیه این باشــگاه آمده است که بازیکنان از امروز در کمپ تمرینــي آفاس دور هم جمع ميشوند تا زیر نظر ون دن بروم سرمربي تیم تمرینات را آغاز کنند. در بیانیه باشگاه نیامده که چــه بازیکناني در تمرینــات حضور دارند و چه بازیکناني نیســتند اما با توجه به اینکه تعطیالت براي مليپوشــان این باشگاه کمتر از ســایر بازیکنان بوده به نظر ميرسد شروع پیش فصل همچون سالهاي گذشته در غیاب ســتارههاي مليپوش آلکمار از جمله علیرضا جهانبخــش زده شــود و مليپــوش ایراني با تاخیر چند روزه به سایر بازیکنان اضافه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.