بازارگرمي يا واقعيت؟

شهرآورد سرخابي در اروپا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

برگزاري بازي دوســتانه استقالل - پرسپولیس در مونیخ منتفي شد اما تالشها براي رویارویي برانکو و منصوریان در آلمان ادامه دارد.

شــاید شهرآورد تهران در بیلهفیلد یا دوسلدورف ۵2 تیر، ساعت 22 برگزار شود. عجیب است که ساعتش مشخص شده اما برگزارياش هنوز قطعي نیست!

با در نظر گرفتن شــرایط موجود و عدم موافقت برانکو و منصوریان معلوم نیســت چرا عدهاي با خبرسازي در این باره به دنبال گمراه کردن هواداران دو تیم هستند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.