توصيه به كاوه: زبان فرانسوي ياد بگير

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يــك رســانه بلژيكــي گزارشــي از اولين تمرين كاوه رضايي، مهاجم جديد و ايراني تيم شارلروا منتشر و توصيهاي هم به او كرد. كاوه رضايي اولين تمرين خود را در تيم شــارلروا انجــام داد. او هماكنون بازيكن اين تيم اســت. مهاجم ايراني 10 روز قبل جذب شد و مهياي اولين تمرين با تيم شارلروا است. براي كاوه تمرين بدنســازي در سالن و دويدن دور زمين در نظر گرفته شد. در ادامه اين گزارش رســانه بلژيكي آمده اســت: « كاوه رضايي پــس از غيبت در اولين جلســه تمريني تيم شــارلروا آزمايشهاي پزشكي (دندانپزشــكي، قلب وعروق و آزمايشهــاي ايزوكنتيك) را پشت سر گذاشت. زمين تمرين تيم شارلروا هم شرايط مطلوب و موردنظر يك تيم ليگ برتري را نــدارد و به خوبــي در طول تابســتان حفظ نشــده است. از سويي مازو (ســرمربي تيم شارلروا) حتي به زبان انگليسي هم نميتواند بــا بازيكن جديد (كاوه رضايي) آشنايي پيدا كند. رضايي زبان فرانســوي را هم نميداند و آشنايي كافي هم به زبان انگليسي ندارد. البته نوري فورتونا و كريســتين، 2 مدافع آنگواليي و پرتغالي شــارلروا سعي كردند تا نوع تمرينات را به كاوه رضايي تفهيم كنند.»

رســانه بلژيكي سپس با اشــاره به لزوم يادگيري زبان توســط رضايي نوشت: «او بايد بسيار ســريع زبان فرانسوي را براي انعطافپذيري و خوگرفتن به شــرايط تيمي بياموزد. حتي اين آموزش ميتواند از فرهنگ لغات فوتبالي فرانســوي آغاز شــود. او در روزهــاي آينده زمان كافي براي ملحقشــدن به تمرينــات گروهي را خواهد داشت. در طول هفته جاري نيز بازيكنان تيم شارلروا تمرينات بدنسازي را پيشرو دارند. عزم جدي نيز در چشــمان رضايي ديده ميشــود كه همراه ساير بازيكنان خــود را مهياي فصل جديد ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.