شجاعي و حاجي صفي، هفته آينده در يونان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پانيونيوس از دو خريد ايراني فصل قبــل خود يعنــي كريم انصــاري فرد و مسعود شــجاعي، خاطرات خوبي دارد. آنهــا به همين دليل در تاش هســتند كــه ايــن فصل هــم ايرانيهاي شــان را از يــك به دو و حتــي ۳ نفر افزايش بدهند. ســايت خبري منتسب به باشگاه پانيونيوس نوشــت: « مســعود شجاعي فصل آينده مقيم نيوازميرنا (ورزشــگاه خانگي تيم فوتبــال پانيونيوس) خواهد بود و بــه توافق براي ادامــه همكاري و تمديد قرارداد رســيده است.» در ادامه اين خبر آمده اســت: « احســان حاجي صفي از ســپاهان خداحافظي كرده و به نظر ميرسد اواســط هفته آينده همراه مسعود شــجاعي راهي يونان ميشوند تا اين خريد جديد پانيونيوس شكل قطعي به خود بگيرد.» سايت خبري پانيونيوس سپس با اشاره به مهدي طارمي نوشت: « مساله مهدي طارمي سختتر از مسعود شجاعي و احسان حاجي صفي است، زيرا اين بازيكن با باشگاه پرسپوليس قرارداد دارد. او ميتواند مهره بسيار خوبي براي حل مشــكل خط حمله پانيونيوس باشد اما در شــرايط فعلي به دست آوردن اين بازيكن سخت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.