گوچي 15 تير در تمرين هيرنفين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبــال هيرنفين دور جديد تمرينهــاي خــود را جهــت حضور در فصــل پيش رو اردي ويژه شــروع كرد. در اين تمريــن 7 بازيكن جديد تيم هيرنفين هم حضور داشــتند كه با اســتقبال كادرفني و همتيميهاي خود روبهرو شــدند. اولين تمرين تيم هيرنفين با حضور 00۶ تماشاگر برگزار شــد كه بعد از پايــان آن عكسهاي يادگاري گرفته شد.

رضا قوچاننژاد، مليپوش ايراني تيــم هيرنفين از ۶ ماه ژوئن -51تيربه تمرينات اين تيم اضافه خواهد شد. قوچاننــژاد در فصل گذشــته اردي ويژه هلند 19 گل به ثمر رســانده بود و بــا آراي هــواداران بهعنوان بهترين بازيكن ســال برگزيده شد. هيرنفين در فصل گذشــته اردي ويژه رتبه نهم جدول ردهبندي را كسب كرد و راهي بازيهاي پلــيآف صعود به ليگ اروپا شد اما نتوانست موفقيتي كسب كند و به مسابقات اروپايي راه يابد.

چنــد روز قبــل خبــر جدايــي قوچان نژاد از هيرنفين منتشــر شــد اما اين مهاجــم در نهايت ماند تا يك فصل ديگــر در اين تيم بــازي كند. او كه ميتوانســت حتــي عنوان آقاي گلي اردي ويژه را به دســت بياورد به موفقيت دوبــاره در تركيب هيرنفين اميدوار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.