بازسازي ورزشگاه اختصاصي پانيونيوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه پانيونيوس يونان با توجه به حضــور در فصل آينده ليــگ اروپا تصميم به بازسازي ورزشگاه اختصاصي خود مطابق با معيارهاي يوفا گرفت. به گــزارش راديو ورزش يونان، بازســازي ورزشــگاه نيوازميرناي آتن از چند روز قبل آغاز شــد و انتظار ميرود در مدت زمــان كوتاهي با توجه بــه عزم جدي سران باشگاه پانيونيوس پايان يابد.

ســاخت جايگاه جديد خبرنگاران، اصاح سيستم روشــنايي، زمين چمن و ســكوها از جملــه مواردي هســتند كه در بازســازي ورزشــگاه معروف تيم پانيونيــوس مورد توجه قــرار گرفتند. اين تيم كه مســعود شجاعي، مليپوش ايرانــي را در اختيــار دارد بــا توجه به كسب سهميه ليگ اروپا بايد ورزشگاهي متناسب با اســتانداردهاي يوفا داشته باشد تا بتواند ميزباني بازيهاي خانگي را بــر عهده بگيرد. پيش از اين در فصل گذشته ليگ اروپا تيم ايانيناي يونان به دليل عدم تاييد ورزشــگاهش از سوي يوفا مجبور به ميزباني از حريف خود در ورزشگاه پاناتينايكوس شده بود.

پانيونيوس به احتمال فراوان ظرف روزهــاي آينده احســان حاجي صفي، مليپــوش فصــل قبل ســپاهان را نيز جذب خواهد كرد تا با 2 بازيكن ايراني در فصل آينده سوپر ليگ يونان و ليگ اروپا به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.