همه در انتظار تصميم سازمان نظام وظيفه

ابهام درباره بازگشت نوراللهي به پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز يكشــنبه وكيل حقوقي احمد نوراللهــي كه در باشــگاه پرســپوليس حاضر شــده بود در مورد وضعيت اين بازيكن توضيح داد: « ما پيگير وضعيت او هســتيم. اواخر آبان ماه و حتي پيش از پايان نيمفصل اول ليگ برتر، خدمت سربازي نوراللهي قانونا به اتمام ميرسد اما به دنبال گرفتن كسر خدمت و عدم نياز باشگاه تراكتورسازي به اين بازيكن هســتيم. اين قضايا به نيروهاي مسلح مربوط ميشــود و نســبت به ۰۱ روز قبل كه ما صحبتهايي براي بازگشــت اين بازيكن به پرســپوليس انجام داده بوديم، تغييري به وجود نيامده اســت. تصميمگيري در اين زمينه به ســازمان نظام وظيفــه برميگــردد و به همين خاطر نميتوانيم بگوييم كه چند درصد احتمال بازگشت نوراللهي به پرسپوليس وجود دارد.» گفتني اســت فهرســت پرســپوليس براي فصل آينده تنها يك جاي خالي براي بازيكن بزرگسال خود دارد. از طرفــي برانكــو تصميم ندارد بازيكــن ديگري غيــر از نوراللهي را به تيمش اضافــه كند و به همين خاطر از مسووالن باشگاه پرســپوليس خواسته تا تكليف اين بازيكــن را هر چه زودتر روشن كنند.

در عين حال گفته ميشــود بحث حضور نوراللهي در پرسپوليس تا شنبه هفتــه آينده نهايي خواهد شــد تا اين بازيكــن مجوز حضور بر ســر تمرينات پرسپوليس را پيدا كند.

تركاشــوند هم در اين بــاره گفته اســت: «فكر ميكنم اين اتفاق بيفتد. اميدواريم اين بازيكن را كه مدنظرمان هم هســت به خدمت بگيريم.» ديروز خبرگزاريها خبر دادند در حال حاضر مراحل اداري پايان خدمت نوراللهي در حال پيگيري است. مســووالن باشگاه پرســپوليس نيز به دنبال اين هســتند كه وي چه زمانــي ميتواند در مراحل آمادهســازي سرخپوشان شركت كند تا زمينه را بــراي همراهي او در تمرينات و اردوهــاي پيشفصل فراهــم آوردند. خبر روز گذشــته البته بسيار مبهم بود و هنوز مشخص نيست واقعا اين بازيكن را بموقــع و قبــل از شــروع فصل در پرسپوليس خواهيم ديد يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.