بيرانوند: قلبم گفت در پرسپوليس بمان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضــا بيرانونــد دربــاره ماندنش در پرسپوليس ميگويد: «اين تصميمي بود كه با قلبم گرفتم. شــايد اگر ميخواســتم جور ديگري باشــم يا به اروپا، پول و اين مسائل فكر كنم بايد هر طوري بود ميرفتم اما نداي قلبيام گفت كه بمانم.» شــماره يك سرخها درباره نظر باشــگاه نســبت به ايــن انتقال ميگويد: «آقايان طاهري و تركاشوند هميشه به من لطف داشته و دارند. آنها ميدانند من آدم صادقي هســتم و حتي تعصب خودم به پرسپوليس را با تمديد قرارداد تا سال ۰۰4۱ ثابت كردم. در ماجراي پيشــنهاد فنرباغچه هم همه چيز را بر عهده باشــگاه گذاشــتم چون قرارداد داشتم و خودم سكوت كردم.» بيرانوند با اشــاره به اينكه اميدوار اســت از تصميمش پشــيمان نشــود، درباره اهداف بزرگش در پرسپوليس ميگويد: «ميخواهم قهرماني ليگ هفدهــم و بعد ليگ قهرمانان آســيا را در كنار هواداران پرسپوليس جشن بگيرم. اين پرســپوليس ظرفيت زيادي دارد و اميــدوارم با حمايت مســووالن و مردم به قهرماني آســيا هم برســيم.» ظاهرا برانكو هم گفته بــود جلوي پيشــرفت بيرانوند را نميگيــرم و حــاال واكنش گلر ســرخها به ايــن حرف ســرمربي: «اين لطــف برانكو را نشــان ميدهد. گفتم كه ميتوانســتم بروم ولي با قلبم تصميــم گرفتم بمانم.» بيرانوند با تاكيد بر اينكه آدمي احساســاتي اســت و با احساســش تصميم ميگيــرد خطاب به هواداران پرســپوليس هم ميگويد: «مخلص همه هواداران پرسپوليس هم هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.