ذوالفقارنسب:بختیبرايقهرمانيآسيانداريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيژن ذوالفقارنسب درباره احتمال حضورش در هيات مديره جديد باشگاه پرسپوليس گفت: «كارگروهي تشــكيل شــده كه تصميم دارند حضــور افراد را با توجه بــه تاثيرگذاري آنها در هيات مديره باشــگاه پرسپوليس بررسي كنند. صحبتهايــي هم با من و برخــي اعضاي ديگر صورت گرفته است تا در اين زمينه كمك كنيم. هنوز اين موضوع قطعي نشــده اســت و اجازه دهيد پــس از تاييد اين موضــوع صحبتهاي مشــخصي را درباره اهدافي كه مد نظر اســت انجام دهيم.» بازيكن اســبق پرسپوليس درباره نقــل و انتقــاالت اين تيم هم گفــت: «ورود و خــروج بازيكنان مربــوط به نظر آقــاي برانكو اســت. نميتوان در حيطــه اختيارات فني وارد شــد. هر مربي حق كامل دارد تــا بازيكنانش را بر اســاس آنچــه ميخواهد جــذب كند.» ذوالفقارنسب رفتن ســروش رفيعي را دليل بر ضعيف شــدن پرســپوليس نميداند: «رفيعي بازيكــن فوقالعادهاي اســت و اثرگذاري خوبي در پرسپوليس داشت. با اين حال فكر نميكنم بدنه پرسپوليس با خروج يكي دو بازيكن ضربه بخــورد و حركــت تيمي برانكو دچار مشــكل شود.» ذوالفقارنسب شــانس پرسپوليس را در تحقق روياي هوادارانش براي قهرماني آســيا را بسيار ضعيف ميداند: «من نميخواهم صحبت از غيرممكن بودن قهرماني پرسپوليس در آسيا داشــته باشــم اما وقتي حريفان پرسپوليس را مخصوصا در شرق آسيا ميبينم بايد بگويم كار بســيار ســختي پيش روي برانكو و شاگردانش است. حريفان پرسپوليس امكانات خوبي دارند و بايد بگويم ظرفيت قهرماني در آسيا را نداريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.