يك استقاللي گمنام در تمرين پرسپوليس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرينــات يــك هفتــه گذشــته پرسپوليس پشــت درهاي بسته برگزار ميشــد و به خاطر غيبت اهالی رســانه جزييات تمرينــات و بازيكنان حاضر در تمرين چندان مشخص نبود.

در اين روزها تعــدادي از بازيكنان جــوان، گمنام و آزمايشــي در تمرينات حاضر شدهاند تا بلكه بتوانند نظر مساعد برانكــو را براي حضور در پرســپوليس جلب كننــد. يكــي از ايــن بازيكنان ميالد شعبانلو اســت؛ بازيكني كه زمان سرمربيگري پرويز مظلومي در عضويت تيم اســتقالل بود و دقايق كوتاهي هم براي اين تيم به ميدان رفت اما با حضور عليرضــا منصوريان در اســتقالل، وي اعــالم كرد به اين بازيكن نيازي ندارد تا شعبانلو از اســتقالل كنار گذاشته شود. اين بازيكن جوان كه در پســت هافبك مياني بازي ميكند سپس به صنعت نفت آبادان رفت اما در اين تيم هم نتوانست جزو بازيكنان اصلي باشــد و اين روزها بهعنوان بازيكن آزمايشــي در ورزشگاه شــهيد كاظمي حضور دارد تــا بتواند با درخشــش در تمرينات سرخپوشــان، موافقت برانكو براي پرسپوليسي شدن را به دست بياورد. اين بازيكن اين روزها در تمرينات پرسپوليس حضور پررنگي دارد و بايــد ديد در نهايت ســرمربي كروات پرسپوليس چه تصميمي در خصوص او خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.