اعتراض فوالد به جذب بازيكن جوان پرسپوليس وارد نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شاهين عباســيان مدافع راست تيم ملي جوانان با پرســپوليس قرارداد ســه ســاله امضا كرد. او كه در مقدماتي جام جهاني حضــور داشــت و در صعود اين تيم نقــش مهمي را ايفا كــرد، به دليل مصدوميت اين رقابتها را از دست داده بود. ساعتي بعد از اعالم اين خبر باشگاه فوالد طي اطالعيهاي اعالم كرد: « بازيكن نامبرده كه در ســال گذشته غيبتهاي زيادي داشته است، همچنان يك سال از مدت قراردادش با باشگاه فوالد خوزستان باقي مانده كه در اين راستا گزارشهاي مربوط به غيبت اين بازيكن در طول اين مدت همگي به سازمان ليگ ارسال شده و در روزهاي آينده نيز درخواست باشگاه مجددا ارسال ميشود.»

تركاشــوند مســوول نقــل و انتقــاالت پرســپوليس در واكنــش به ادعــاي فوالديها گفت: «رويه باشــگاه پرسپوليس شفاف است. آقاي اماموردي امور مربوط به جذب را پيگيري ميكنند تا مشــكالت اينچنيني پيش نيايد. تمام مدارك مربوط به انتقال عباسيان بررسي شــده و تخلفي درباره جذب اين بازيكن رخ نداده است.»

گفتني است باشگاه فوالد در حالي به دليل عدم شــركت در تمرينات ادعا كرده عباســيان با فوالد قرارداد دارد كه او بازيكن آماتور بوده و ميتواند هر سال قراردادش را فسخ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.