الزم باشد قراردادم را تمديد ميكنم منشا:با طارمي رفاقت دارم نه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گادوين منشــا بامداد چهارشنبه به تهران رسيد و بعد از حضور در باشــگاه پرسپوليس از عصر همان روز در تمرينــات شــركت كرد. مهاجــم نيجريهاي پرســپوليس مطابق انتظــار پيراهن شــماره ۰9 را در اختيار گرفــت و با خوشــامدگويي برانكو با تيم جديدش شروع كرد.

منشا در اولين مصاحبه بعد از بازگشت به تهران گفت: «پرســپوليس تيم خوبي اســت و از حضور در اين تيم احساس خوبي دارم. با پرسپوليس قرارداد 2 ســاله بستهام و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. الزم باشد مدت قراردادم را بيشتر هم خواهم كرد.»

او درباره كار كردن با برانكو هم گفت: «با او كار نكردم اما ميدانم مربي بسيار خوبي است.»

اين مهاجــم در خصوص رقابت بــا طارمي هم گفت: «من با طارمي رفاقت دارم و رقابتي با او ندارم. از اين بابت مشكلي وجود نخواهد داشت.»

ساعتي بعد منشا در پيامي در صفحه مجازي هم نوشت: «خدا را شكر به خاطر شرايطي كه فراهم آورد و من و خانوادهام به خاطر اينكه عضوي از اين باشگاه شدهايم خوشحاليم. از هواداران به خاطر حمايتشان قدردانــي ميكنم و اينكه از روز اول همراه من بودند تا االن كه همه چيز رنگ واقعيت گرفت. نميدانم چه چيزي بگويم اما فقط ميخواهم تشكر كنم از شما و به زودي در زمين شما را ميبينم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.