ابوظبي گزينه نهايي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سايت اســپورت عربستان نوشت: كنفدراســيون فوتبال آســيا تصميم گرفت پرســپوليس از االهلي عربستان در تاريخ ۱3 مــرداد در عمان در بازي رفت مرحلــه يكچهــارم نهايي ليگ قهرمانــان آســيا ميزباني كنــد. بازي برگشــت نيز به ميزباني االهلي در روز ۱2 شــهريور ســاعت 5۱:9۱ به وقت محلي در شــهر ابوظبي امارات برگزار ميشود.

ســايت عربســتان در ادامــه مدعي شــد كه باشــگاه پرسپوليس از كنفدراســيون فوتبال آسيا درخواست كرده بود كه بازي رفت در تركمنستان برگزار شــود كــه مورد پذيــرش قرار نگرفت و بازي بايد در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شــود. پيش از اين رســانههاي عربي اعالم كرده بودند كه االهلــي هم عمان را بهعنــوان ميزبان معرفي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.