يك شاهيني در تمرين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رضــا دهقــان هافبك طــراح و ۰2 ســاله شاهين بوشهر از امروز در تمرينات پرسپوليس حاضر ميشــود تا در صورت تاييد برانكو با اين باشــگاه قرارداد ببندد. دهقان متولد ســال 76 روســتاي محمد آباد برازجان است و طي دو فصل گذشته در تركيب شــاهين بوشــهر در ليگ دو به ميدان رفته اســت. اين بازيكن جوان بــا 4 گلزده دومين گلزن برتر شــاهين شهرداري بوشــهر در فصل اخير ليگ دو بود و در صورتي كه مورد تاييد برانكو قرار بگيرد در فهرست زير ۱2 سال پرسپوليس قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.