االهلی به دنبال مدافعان مصري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

االهلي عربستان براي تقويت خط دفاعي خود بــه دنبال جذب زوج خط دفاعي تيم ملي فوتبال مصر است.

بــه نقــل از روزنامــه النــادي عربســتان، باشــگاه االهلي عربستان به دنبال تجديد قــوا خط دفاع خود اســت و در اين راســتا به دنبال علي جبر، مدافع عضو باشگاه الزمالك مصر و احمد حجازي، مدافع عضو باشــگاه االهلي مصر است.

ايــن دو مدافــع زيرنظر باشــگاه االهلي عربستان، زوج خط دفاعي تيم ملي فوتبال مصر را تشكيل ميدهند و تجربه زيــادي دارند. االهلي در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا رقيب شاگردان برانكو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.