سه روز تعطيلي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرينات پرســپوليس از شنبه 3 تير آغاز شد اما تا امروز ســه روز تعطيل بوده است. روزي كه تيم به ايفمارك رفت تمرين نكرد و برانكو هم به خاطر عيد ســعيد فطر روزهاي دوشنبه و سهشنبه را تعطيل اعالم كرد تا سرخها در يك هفته سه روز تمرين نكننــد. در واقع به نظر ميرســد شــروع تمرينات پرسپوليس در اصل از امروز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.