چهل و دومي رده ای نه چندان خوب برای ایرانی ها

رقابتهاي تيراندازي قهرماني جوانان جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامه رقابتهاي قهرماني جوانان دختــران تيرانداز ايرانــي در ماده تفنگ بادي نتوانســتند به نتيجه خوبي دســت پيدا كنند.

ســومين روز از رقابتهاي تيراندازي قهرمانــي جوانان جهان در حالي به پايان رســيد كه ســه نماينده ايران در رشته تفنگ بادي دختران در مصاف با حريفان جهاني خود پا به رقابت سخت گذاشتند.

اين رقابتها در رشــته تفنگ بادي دختران بــا حضــور ۱3۱ ورزشــكار از سراســر جهان در سه گروه برگزار شد كه نمايندگان ايران، آرمينا صادقيان با امتياز 2۱۴، فاطمــه كرمزاده بــا امتياز ۱۱۴ و مريم شــفيعيپور با امتياز 0۱۴ به ترتيب چهلودوم، چهلونهم و پنجاهونهم شدند.

امروز نيز در چهارمين روز اين دوره از رقابتها، نمايندگان ايران در دو رشته تفنگ سه وضعيت پســران و تپانچه ۵2 متــر دختران پــا به ميــدان ميگذارند. مســابقات تيرانــدازي قهرمانــي جوانان جهــان از يكم لغايت ۸ تير ماه در شــهر زول آلمان در حال برگزاري است.

همچنين پيش از اين مسابقه فينال ماده تپانچه 0۵ متر رقابتهاي تيراندازي قهرمانــي جوانــان جهان برگزار شــد و عليمحمــدي پنجمي جهان را از آن خود كرد.

مرتضي عليمحمدي در فينال رشته تپانچه 0۵ متر توانســت با پشــت ســر گذاشــتن حريفان خود به جايگاه پنجم جهان دســت يابد. او در مرحله مقدماتي با امتياز 0۵۵ توانست در بين 3۵ تيرانداز رشته تپانچه 0۵ متر پسران بهعنوان نفر چهــارم به فينال راه يابــد و ركورد برون مرزي ايران را نيز ارتقا دهد.

در همين رشــته عرفــان صلواتي با امتيــاز 33۵ در جايگاه ســيام و مهدي تنــدري با امتياز 62۵ در جايگاه ســي و نهم ايستادند.

تيرانداز چين و دو تيرانداز از روسيه به ترتيب اول تا ســوم شــدند. در تفنگ بادي نيــز رقابتهــا برگزار شــد و تيم كشــورمان در رده هفتم جهان ايســتاد. تيمهاي ژاپن، چين و چك به ترتيب اول تا سوم شدند.

در بخــش انفرادي اين رشــته نيز، عليرضا داودآبادي با كسب امتياز 622 در جايگاه شانزدهم، اميرسياوش ذوالفقاريان بــا امتيــاز ۱26 در جايــگاه نوزدهــم و اميرمحمد نكونام با امتياز 7۱6 در جايگاه چهلم قرار گرفتند. مســابقات تيراندازي قهرماني جوانان جهان از يكم تا ۸ تير ماه در شهر زول آلمان در حال برگزاري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.