شروع دوباره مليپوشان بسكتبال از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحلــه جديد اردوي تيم ملي بســكتبال ايران از ۸ تير در ســالن آزادي آغاز ميشــود. اين اردو در حالــي برنامهريزي شــده كه ســازمان تيمهاي ملي بسكتبال ايران براي مرحله جديــد اردو از ۵۱ بازيكن دعــوت كرده اســت. اين بازيكنــان از ۸ تــا ۴۱ تير در سالن بســكتبال آزادي تمرين خواهند كرد. روزبه ارغوان، بهنام يخچالي، محمد جمشيدي، فريد اصالني، سجاد مشايخي، ميثــم ميرزايي، نويد رضايي فــر، علي ...ا وردي، مهدي مرادي نســب، وحيد دليرزهان، ارســالن كاظمــي، نويد نيكتــاش، محمد ترابــي، كيوان رياعــي و امير صديقــي نفرات دعوت شــده به اردوي تيم ملي هســتند. مهران حاتمي بهعنوان سرمربي و محمد عابديني و مهران آتشي بهعنوان دستيارانش مليپوشان را زير نظر خواهند داشت.

مهران سررشــته سرپرســت تيم اســت و داود تركاشــوند و مهــدي حسنزاده بهعنوان ماساژور و بدنســاز تيــم ملــي در اردو حضــور دارنــد. رضا نصيــري نيــز فيزيوتراپ بسكتبا ليست ها ســت . فهرســت بازيكنــان براي ايــن اردو در حالــي اعالم شــده كه در بين بازيكنان نامــي از حامــد حدادي و محمــد حســن زاده ديده نميشــود. محمد حسنزاده قبل از شروع اردو با كادرفني و فدراســيون هماهنگ كرده و به دليل مشكالت شــخصي نميتواند امسال تيم ملي را همراهــي كند. حدادي با هماهنگي كادر فني در اردوي قبلي نيز حضور نداشــت و استراحت كرد و اكنون هم به اردو دعوت نشــده است. از طرفی هم گفته شــده كه حدادي اين روزها به وضعيت آسيبديدگياش رســيدگي ميكند، چيزي كه بيشــتر شنيده ميشود اين است كه او امسال در تمرينات شركت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.