اعتراض دوباره كادرفني جوانان واليبال به ميزباني چك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضــاي كادر فنــي تيــم واليبال جوانان بــراي رفع مشــكالت ميزباني جلسهاي را با مســووالن برگزار كننده رقابتها برگزار كردند.

تيم واليبــال جوانان ايــران براي برگزاري مرحله دوم رقابتهاي قهرماني جهان از شهر چسكه بوجويتسه به شهر برنــو رفت تا در جمع ۸ تيم برتر جهان به رقابت بپردازد امــا اين رفت و آمد، باز هم مســائلي براي تيــم ايران ايجاد كرده است. گويا ايران تنها تيمي است كه در هتلي غير از هتل اصلي رقابتها اســكان پيدا كرده اســت؛ ضمن اينكه كيفيت غذاهاي هتل محل اسكان تيم ايران چندان مطلوب نيست كه اين امر اعتراض كادر فني تيم ايران را به همراه داشته است.

در همين راســتا اعضاي كادر فني تيم واليبال جوانان ايران (عليرضا طلوع كيــان و اكبر محمدي) جلســهاي را با مسوول ســازماندهي مسابقات در شهر برنــو برگزار كرده و شــرايط را براي او توضيح دادند.

كادر فني تيم ملــي ايران در اين جلسه اعتراض خود از نحوه ميزباني در مرحله دوم، جدا كردن هتل تيم ايران از ديگر تيمها و كيفيت پايين غذاي هتل محل اقامت را اعالم كرد. در پايان اين جلســه «چك»ها قول دادند كه از اين پس شرايط براي تيم ايران بهتر خواهد شــد. نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني جوانان زير ۱2 ســال جهان با حضــور 6۱ تيم برتــر از دوم تا يازدهم تيرماه بــه ميزباني جمهوري چك و در شهرهاي «چسكه بوجويتسه» و «برنو» برگزار ميشود كه تيم ايران توانست با اقتدار به دور دوم رقابتها صعود كند.

مليپوشــان جوان ايران در مرحله دوم در گــروه E با تيمهاي لهســتان، چين و كوبا قرار دارند كه البته هنگامي كه اين خبــر را مطالعه ميكنيد، بازي نخســت اين تيم در مرحله دوم مقابل كوبا برگزار شده اســت. در گروه ديگر اين مرحله هم تيمهاي روســيه، كانادا، برزيل و آرژانتين حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.