حدادي و صمد، امتيازآورترین بسكتباليستهاي آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سايت فدراســيون جهاني بسكتبال در گزارشــي بــه امتيازآورترين بازيكنان قاره كهن در يك دهه گذشته اشاره كرده كه حامد حدادي و صمد نيكخواهبهرامي دو نفر اول هستند. در اين گزارش حامد حدادي بهعنــوان امتيازآورترين بازيكن آسيا از ســال 2007 شناخته شده كه با كسب 9۴6 امتياز باالتر از صمد نيكخواه بهرامي و ژيان ليان چيني قرار دارد. سايت رسمي فدراسيون جهاني در گزارش خود ابتدا به يائومينگ بهعنوان بهترين بازيكن آسيا اشــاره كرده و در ادامه درباره صمد نيكخواه بهرامي نوشــته اســت: «از سال 2007 صمد نيكخواه بهرامي به كابوسي براي بازيكنان بدشانســي تبديل شد كه بايد او را دفاع ميكردند. نيكخواه بهرامي ستارهاي در تيم ملي ايران بود كه از تمام همپســتهايش فيزيكــي بزرگتر دارد و البته سريع و چابك است.

حمل توپ نيكخواه فوقالعاده است و در كنار آن مبارز بودن و جنگندگي براي برد ديگر ويژگي صمد به حساب ميآيد. صمد ۵۱6 امتياز در آســيا كســب كرده و دومين امتيازآور قاره كهن به حســاب ميآيد.»

در ادامه اين گزارش درباره حامد نيز اينطور نوشته شــده: «به همان اندازه كه تواناييهاي صمد نيكخواه بهرامي در رشد بســكتبال ايران در آســيا تاثيرگذار بوده بايــد به نقش پررنگ حامــد حدادي نيز اشاره كرد، حدادي ۸۱2 سانتيمتر قامت دارد امــا قد بلنــد و فيزيكش تنها عامل بهترين بــودن او نيســت. ريباند، بالک شــات، فضاســازي، پاس دادن و توانايي امتيازآورياش از منطقه ســه امتيازي از جمله تواناييهايي است كه حدادي دارد. اين نكته هم مهم است كه او به خوبي از فيزيكش برابر حريفان استفاده ميكند.

نكته اصلي كه باعث شــده حدادي هنوز بهترين باشــد و در تيم ملي ايران نقــش اصلــي را ايفا كند اين اســت كه توانايي بااليي در هماهنگ كردن خودش با شــرايط دارد و خيلي سريع در تيم جا ميافتــد. حدادي با كســب 9۴6 امتياز، امتيازآورترين بازيكن قاره كهن است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.