مصدوميت یكي از بازیكنان كليدي تيم بسكتبال زیر 19 سال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرشــاد غالمي بــا مصدوميــت از ناحيه مينيسك به احتمال بسيار جام جهاني بسكتبال در مصر را از دست ميدهد.

تيم بسكتبال جوانان ايران بامداد پنجشنبه راهي مصر ميشود تا در جام جهاني زير 9۱ سال شــركت كند كه در جريان تمرين مليپوشان، فرشــاد غالمي از ناحيه مينيسك آسيب ديده و طبق گفته ســرمربي تيــم ملي فرصتي براي كســب آمادگــي نــدارد و به احتمــال خيلي زيــاد جام جهاني را از دســت ميدهد. عليرضا خندانپور ســنتر تيم ملي نيــز با پيچيدگي پا مواجه شده اما با استراحت به مسابقات خواهد رسيد. او امروز و فردا استراحت ميكند و پنجشنبه با تيم راهي مصر ميشود. تيــم ملي ايران از دهم تير كارش در جام جهاني را شــروع ميكند. جوانان ايران در گروه چهارم با آمريكا، ايتاليا و آنگوال قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.