حذف ماده جنجال برانگیز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اساســنامه مشترک فدراســيونها در جلسه شــوراي معاونان بررسي شد. وزارت ورزش و جوانــان بــا تشــكيل كارگروهي اقدام به نوشــتن اساســنامه مشترک براي فدراسيونهاي ورزشــي كرد كه مهمترين نكتــه در اين اساســنامه حــذف ماده 0۱ جنجالبرانگيز اســت. ماده 0۱ اساســنامه فدراسيونهاي ورزشي مصوب هيات وزيران در سال ۱۸3۱ ميگويد: «رييس فدراسيون به مدت چهار سال انتخاب ميشود و انتخاب مجدد وي بالمانع است.» در اين ماده آمده اســت: «قبول اســتعفا و بركنــاري رييس فدراسيون به تشخيص رييس سازمان تربيت بدني و يا پيشــنهاد مجمع و موافقت ايشان انجام ميپذيرد.» همين ماده باعث شــد تا مجامع بينالمللي و فدراسيونهاي ورزشي نســبت به اساســنامههاي فدراسيونهاي ورزشي كشــورمان ايراد بگيرند و با ارسال نامههاي مختلف هم به كميته ملي المپيك و هم بــه فدراســيونهاي ملي خواســتار شفافسازي شــوند. براين اســاس وزارت ورزش در اساسنامهاي كه نوشته اين ماده را حذف كرده است. البته هنوز براي اظهارنظر صريح درباره آنچه در اساسنامه فدراسيونها اتفاق افتاده زود است؛ چون تا پيش از تاييد نهايي، امــكان هر جابهجايــي وجود دارد. اساسنامه مشــترک فدراسيونهاي ورزشي در جلســه شــوراي معاونان كه اوايل هفته جاري برگزار شــد، مورد بررسي اوليه قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.