انصراف تيم روسی از جذب غفور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال«اورال اوفا» روسيه از بــه خدمــت گرفتــن مليپوش واليبال ايران، منصرف شد. مديران تيــم واليبــال «اورال اوفا» در ليگ برتــر واليبال روســيه در حالي كه قصد به خدمــت گرفتن امير غفور، قطر پاسور تيم ملي ايران را داشتند از تصميم خود منصرف شــدند. آنها كه بــراي ديدن بازيهاي امير غفور در هفته ســوم مرحلــه بين قارهاي ليگ جهاني واليبال به لهستان رفته بودند، از عملكرد اين بازيكن به ويژه در سرويس رضايت نداشتند.

البته ايــن عملكرد فقط خاص غفور نبود و ساير بازيكنان ايران هم اين وضعيت را داشتند اما با توجه به شرايطي كه براي غفور رقم خورده، ميتوان گفت يكي از بازيكناني كه از روزهاي بد تيم ملي بيشترين آسيب را ديده، غفور اســت. اين بازيكن در صورت جلب رضايت مســووالن تيم اورال، تبديــل به دوميــن بازيكن ايراني ليگ روســيه بعد از ســعيد معروف ميشــد كه البته اين اتفاق نيفتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.