استكي: بهترين راه براي حل مشكالت سكوت است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربــي تیــم ملــي بوكــس از برنامهريزيهــاي فدراســیون براي برگــزاري اردوهاي تداركاتي خارجي خبر ميدهد.

علیرضا استكي با اعام رضايت از تعطیل نشدن طوالني مدت اردوهاي تیم ملي، ميگويد: «يكي از كارهاي خوبي كه فدراســیون براي تیم ملي انجام داده است جلوگیري از تعطیل شدن اردوها به دلیل بودجه كم بود. در حــال حاضــر اردوها بــه صورت معمول در حال پیگیري اســت و دو تیم ما در ردههاي جوانان و نوجوانان به مسابقات بینالمللي اعزام ميشوند كــه اين موضوع نشــاندهنده توجه فدراسیون به تیمهاي پايه است.»

او در مــورد پیگیــري اردوهاي تیم ملي نیز اينطور توضیح ميدهد: «البته وجود برخي كمبودها و ايرادها در نحوه برگزاري اردوها را نميتوان انــكار كرد، ولي بهترين راه براي حل شدن اين مشــكات سكوت كردن و آرامش بخشــیدن به فضاي تمرينات تیم ملي اســت. بوكــس طرفداران زيادي در سراســر ايــران دارد و اگر مســووالن بتوانند مشــكات مالي فدراســیون بوكس را بر طرف كنند، قطعا شــاهد نتايج خوبــي در آينده بوكس كشور خواهیم بود.»

مربــي تیــم ملي فدراســیون بوكس همچنیــن در ارتباط با اينكه از ورود مليپوشــان ســابق تیم ملي خبري نیســت، ميگويــد: «از ورود مليپوشــان ســابق اطاعــي ندارم امــا بــا برنامهريزيهايي كــه آقاي حسیني دارند استفاده از بوكسورهاي خوب كشــور را در ادامــه تمرينات مد نظر داريم. بهتر اســت دوســتان مصاحبههاي آرام تري را انجام دهند تا آرامش تیــم ملي در اردوها بر هم نخورد.»

اســتكي در مــورد برنامههاي فدراســیون براي تك سهمیه بوكس ايــران در مســابقات جهانــي، ادامه ميدهــد: «هنوز برنامه فدراســیون براي اين بوكســور اعام نشده است اما آقاي حســیني برنامههايي براي اين سهمیه دارند.»

تيم‌ملي‌تكواندو‌ايران‌در‌مســابقات‌جهاني‌كره‌جنوبي‌در‌بخش‌مردان‌عملكرد‌مناســبي‌را‌تا‌به‌اينجاي‌كار‌نداشــته‌ است.‌ناكامي‌در‌كســب‌مدال‌طال‌تا‌به‌اينجا‌به‌آمال‌و‌آرزوهاي‌تكواندوكاران‌در‌مسابقات‌جهاني‌تكواندو‌تبديل‌شده‌است.‌ تكواندوكاراني‌كه‌با‌انگيزه‌باال‌و‌كادر‌جديد‌راهي‌اين‌مســابقات‌شده‌بودند‌تا‌بتوانند‌در‌اين‌رقاب ‌تها‌جبران‌ناكامي‌چند‌ماه‌ اخير‌را‌داشته‌باشند،‌تا‌به‌اينجا‌ناموفق‌بود ‌هاند.‌

دست عاشورزاده كوتاه ماند

قهرمــان دوره قبــل رقابتهــاي تكواندو قهرماني جهــان در وزن دوم، با شكست مقابل رقیب روسي از رسیدن به نیمهنهايي بازماند و حذف شد.

فرزان عاشــورزاده كه با سه پیروزي متوالي بــه مرحله يك چهارم نهايي وزن -58 كیلوگــرم راه پیدا كرده بود، در اين مرحلــه برابــر «میخايــل آرتامانوف» از روســیه قرار گرفت و در حالي كه مدت زمان كمي براي ريكاوري داشــت 8 بر 7 نتیجه را واگذار كرد و از دور مســابقات حذف شد. وقت اول اين ديدار 2 بر صفر به ســود رقیب روسي به پايان رسید. در وقت دوم عاشورزاده به خوبي جبران كرد و 4بر2 نتیجه را به ســود خود تغییر داد. در وقت ســوم، رقیب روســي كه به نظر ميرســید عاشــورزاده را به خوبي آنالیز كرده، امتیازات خود را به عدد 8 رســاند. در فاصله 7 ثانیه به پايان مبارزه، مهدي بــي باك با اعتراض بــه يك ضربه رقیب فرزان، قصد داشــت نتیجه را تغییر دهد اما در نهايت اين مبارزه 8 بر7 به ســود رقیب خاتمه يافت تــا پرامیدترين عضو تیم ملي كشورمان از دور مسابقات حذف شــود. فرزان در دور نخســت استراحت داشــت و ســپس «ســعید المصطفي» نماينده ســودان را 25 بر 5 شكست داد و در ادامه هم «المــاس موكامیروف» از قزاقســتان را با نتیجــه 15 بر3 از پیش رو برداشــت. اين تكواندوكار كشــورمان در ســومین مبارزه خــود و در پیكار با «عمرالكهال» از مراكش با نتیجه 29 بر 15 صاحب برتری شد.

حذف خدابنده به دست حریف مكزیكي

در رقابتهــاي ديروز همچنین اكرم خدابنــده در وزن +73 كیلوگــرم بعد از برتــري 11 بر 6 مقابــل «وولینويچ» از اســلووني، مقابل «بريســیدا آكوستا» از مكزيك با رده 5 دنیا، 14 بر 10 بازنده و از دور مسابقات خارج شد. زور‌يعقوبي‌به‌ميزبان‌نرسيد‌ يكــي از چهرههايــي كــه در ايــن مســابقات نتوانســت به موفقیت برسد ابوالفضل يعقوبي بود.

يعقوبي در مرحله يك چهارم نهايي مقابل نماينده كره جنوبي بازنده شــد و از دســتیابي به مدال بازماند. تكواندوكار وزن -68 كیلوگرم تیم ملي كشــورمان كه با ســه پیروزي به اين مرحله رسیده بود، در پیكار بــا «داي هون لي» از كره جنوبي در حالي كه دو راند اول را به سود خــود خاتمه داده بــود، در نهايت 15 بر 11 نتیجه را واگذار كرد و از رســیدن به مدال بازماند.

اين حريف كــرهاي كه رنكینگ يك دنیا را در اختیار دارد، در وزن ســوم دو طاي جهــان، در وزن چهارم دو طاي بازيهاي آسیايي، 4 طا، يك نقره و يك برنز از مســابقات جايزه بزرگ طي ســه سال گذشته كسب كرده است.

اين نماينده كشورمان بعد از يك دور اســتراحت، «عبدالعزيز» از سودان را 25 بر 5، «سرگئي واردازاريان» از ارمنستان را 27 بر4 و «جاوير پرز» از اســپانیا را با امتیاز طايي شكســت داده و به مرحله يك چهارم نهايي راه پیدا كرده بود.

طلسم 42 ساله

ديگر نماينده ايران در اين مسابقات كه در يكقدمي كسب مدال طا شكست خورد، هادي پور بــود. آرمین هادي پور در ديدار نهايي وزن -54 كیلوگرم مقابل «كیم تائه هون» از كره جنوبي با رنكینگ چهــار دنیا، دارنده مدال برنز المپیك، دو طاي جهان و طاي بازيهاي آســیايي بازنده شد و به نشان نقره دست يافت.

راند اول اين ديــدار با برتري هادي پور آغاز شــد اما وي برتري 3 بر يك را خیلي زود از دست داد تا اين راند 4 بر 4 خاتمه پیدا كند. در راند دوم اين كرهاي بــا تجربه عملكرد بهتري داشــت و 9 بر 5 نتیجه پاياني را به سود خود رقم زد.

در راند سوم هاديپور تاش زيادي براي جبران امتیازات از دســت رفته كرد و حتــي اعتراض بي باك بــراي وقفه در مبارزه و ارائه توضیحات نهايي به آرمین نتیجــه نداد تا نتیجه نهايــي 10 بر6 به ســود رقیب كرهاي ثبت شود. اين عضو تیم ملــي كشــورمان با برتــري مقابل «آنشومن پاراشــار» از هند، «سولومون دمســه» از اتیوپــي، «آتمانــگارا» از اندونزي، «مــراد الكــروي» تكواندوكار بلژيكــي و «رامنارونگ ســاوكويهار» از تايلنــد به ديدار پاياني راه پیدا كرده بود. در اين وزن «ويتــو دلاكويا» از ايتالیا و «رامنارونــگ ســاوكويهار» از تايلند بر سكوي سوم مشترك ايستادند.

تیم ملي تكواندو ايران در رقابتهاي قهرمانــي جهان پیش از آغاز اين دوره از رقابتها در شــش وزن مدال طا كسب كــرده و در وزن اول و ســوم تــا كنون نمايندگان كشــورمان موفق به كســب مدال طا نشده بودند كه حسرت طاي جهانــي در وزن اول(45- كیلوگرم) 42 ساله شد. مدال نقره سال 2005 فیضا... نفجم، نقره هاديپور در همین مسابقات، دو برنز میثم باقري در ســالهاي 2009 و 2001 و يك برنز ســیروس رضايي در مســابقات ،1991 تنهــا مدالهاي وزن اوليهاي ايــران در رقابتهاي جهاني از ســال 1975 تا كنون بوده است. هادي پــور ســال 2016 اولین طــاي تاريخ تكواندو ايران در رقابتهاي قهرماني آسیا را كسب كرده بود.

بانوان به دنبال مدال

در بخش بانوان هــم ناهید كیاني و ملیكا میر حســیني مقابل حريفان خود شكست خوردند.

ملیــكا میرحســیني در وزن -67 كیلوگرم دور نخســت «شريا سینگ» از هنــد را 27 بر 6 از پیش رو برداشــت و در ادامه 4 بــر 2 نتیجه را به «تاتار نور» از تركیه واگذار كرد و از ادامه مســابقات بازماند. اين تركیهاي كه همســر مهران عسگري عضو پیشین تیم ملي كشورمان است، در بازيهاي المپیك 2012 لندن برنز و 2016 ريو مدال نقره كســب كرده و 4 طا، نقره و برنز از مسابقات قهرماني اروپا در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.