نصيرشالل: انوشيرواني از خودگذشتگي نشان داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نواب نصیر شــال كه بهعنوان مشــاور و كمك، كنار سجاد انوشیرواني بود، معتقد است سرمربي تیم ملي تصمیم درستي گرفته و با اين تصمیمش از خود گذشــتگي نشــان داده است. نواب نصیرشــال با اشاره به استعفاي ســجاد انوشیرواني از ســرمربیگري تیم ملي وزنهبرداري ميگويد: «يك نفر بايد از خودگذشــتگي ميكرد و اين باعث ميشــود در آينده فدراســیون و وزنهبــرداران در مســیر خوبــي بــه موفقیت نزديك شــوند. گاهي بايد كســي يا كساني از خودگذشتگي داشته باشــند تا مجموعهاي به موفقیت برســد. هدف موفقیت تیم ملي است و بايد در اين مســیر بدون حاشــیه، دغدغه و مشــكات روحي، قدم برداشــت.» نصیرشال در پاســخ به اين پرســش كه او نیز از حضور در كادر فنــي تیم ملي وزنهبرداري كنارهگیري خواهد كرد؟ اينطــور توضیح ميدهد: «بله. ما هم انتخاب شده سرمربي هستیم و او تشخیص داد كــه در كنارش باشــیم و ميتوانیم كمك كنیم. هر ســرمربي كه بر سر كار بیايد، ترجیح ميدهد با كساني كه از لحاظ فكري و ذهني به او نزديك هستند، كار كند.» او ادامه ميدهد: «واقعا اســتعفا تصمیم سختي نبود بلكه فقط يك مقدار از خودگذشتگي نیاز داشت.» او در پاسخ به اين پرسش كه راهحلي براي ايجاد تعامل و ادامه كار در تیم ملي وجود نداشــت؟ ميگويد: «راههاي زيادي بود. در اين مدت بررسي و صحبت شد. در نهايت بهترين تصمیم گرفته شد.»

نصیرشال در پاســخ به پرســش ديگري مبني بر اينكه انتظار داشت فدراســیون از كادر فني حمايت كند؟ ميگويد: «فدراسیون هم ميخواست شــرايط را به گونهاي پیش ببرد كه هر دو طرف راضي باشــند اما در نهايت موضوع به ســمت ديگري رفت. به هر حال در تصمیمگیريها نميتوان هر دو طرف يك ماجرا را راضي نگه داشــت. فدراسیون تمام تاشش را كرد. در نهايت اين تصمیم گرفته شــد. االن هم شرايط بدي نیست. ما مربیان خیلي خوبي داريم كه انشاءا... ميتوانند كارهاي تیم ملي را پیش ببرند.»

تشكيل كمپين عليه دوپينگ در وزنهبرداري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.