قهرمان واقعي باشيد و پاك وزنه بزنيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريان مســابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان كمپیني براي مبارزه با دوپینگ تشــكیل و در آن اعام شــد كه به زودي قهرمانان واقعي را ميبینید. در جريان مســابقات وزنهبرداري قهرماني جوانان جهان7102، كمپین ضد دوپینگ توســط آژانس ضد دوپینگ ژاپن و فدراســیون جهاني وزنهبرداري تشــكیل شد كه «قهرمان واقعي باشید و پاك وزنه بزنید» شعار اين كمپین بود. 193 شــركت كننده از 21 كشور، پرچمي كه براي مبارزه با دوپینــگ بود و ارزش واقعي وزنهبرداري را نشــان ميداد را امضا كردند. ورزشكاران و همراهان تیمها اين شانس را داشتند كه دانش خود را در زمینه دوپینگ به وسیله مسابقهاي كه توسط فدراسیون جهاني وزنهبرداري ترتیب داده شــده بود، امتحان كنند. اين مسابقه به پنج زبان انگلیسي، اسپانیايي، روسي، فرانسوي و ژاپني برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.