آغاز اردوي پينگپنگبازها از فردا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در اولین روز از رقابتهاي والیبال نشســته قهرماني آســیا و اقیانوسیه تیم بانوان ايــران با نتیجه 3 بر صفر مقابل تیم قدرتمند چین نايب قهرمان بازيهاي پارالمپیك ريو متوقف شد. رقابتهاي والیبال نشسته قهرماني آسیا و اقیانوســیه از 6 تا 11تیر با حضور تیمهاي چین، ايران، قزاقســتان، عراق، ژاپن و ســريانكا در بخش مردان و تیمهاي چین، ايران، ژاپن، مغولستان و قزاقستان در بخش زنان برگزار ميشود.

اردوي انتخابــي تیم ملــي تنیس روي میز جانبــازان و معلوالن براي شــركت در رقابتهاي قهرماني آســیای چین با حضور 13 ورزشكار در دو بخش زنان و مردان از 8 تیر آغاز ميشود. اولین مرحله از اردوي انتخابي تیم ملي تنیس روي میز جانبازان و معلوالن براي شركت در رقابتهاي قهرماني آسیا با حضور 31ورزشكار از 8 تیر آغاز و تا 13 تیر ادامه دارد.

در پايــان ايــن اردوي انتخابــي، تركیب نهايي تیم براي شــركت در مســابقات قهرماني آســیا مشــخص ميشــود. حســن جانفشان (آذربايجانغربــي)، مهدي رضاپور، مجید عربــي، الهام چزاني (تهران)، كاظم برونجاني (فارس)، سعید امیدي (اصفهان)، مهدي معصومي (يزد)، حمیدرضا شیخزاده (خوزستان)، جواد فوالدي (آذربايجانشرقي)، مهدي رضازاده (قزوين)، فروغ بختیاري، فرزانه سهرابي (البرز) و نرگس خزايي (خراسانرضوي)، نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردوي آمادهسازي هستند. رقابتهاي تنیس روي میز قهرماني آسیا از اول تا ششم شهريور ماه به میزباني چین برگزار ميشود.

رقابتهاي جهاني پيوند اعضا- اسپانيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.