سعيد ماليي در رده نهم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ردهبندي برترین جودوكاهای جهان اعالم شد

در آخريــن ردهبنــدي برتريــن جودوكاهای جهان، ســعید مايي نماينده وزن -81 كیلوگــرم ايران با قــرار گرفتن در رده نهــم داراي بهترين جايگاه در میان جودوكاهای ايران است.

در جديدتريــن رده بنــدي برتريــن جودوكاهای جهان كه از ســوي فدراسیون جهانــي جودو اعام شــد، ســعید مايي نماينــده وزن -81 كیلوگــرم ايران با يك پله ســقوط در رده نهم برترينهاي جهان جاي گرفــت. در وزن -60 كیلوگرم محمد رشنونژاد كه ماه گذشته به مدال نقره آسیا رسید، با 2 پله سقوط در جايگاه 47 جهان جاي گرفت و علیرضا خجســته نیز در وزن -66 كیلوگــرم يــك رده پايینتر آمد و بر جايگاه 42 جهان ايستاد. محمد بريمانلو در وزن -73 كیلوگرم با يك پله صعود در رده 57 جهــان جاي گرفــت و وحید نوري نیز در وزن -90 كیلوگــرم در رده 48 جهــان قرار گرفت.

جواد محجوب جودوكای سابق ايران كــه بــا روي آوردن به رشــته MMA (هنرهــاي رزمــي تركیبي) اعــام كرد ديگر قصدي براي حضور در رشــته جودو ندارد نیــز در وزن -100 كیلوگرم در رده 63 جهــان جــاي دارد و جعفــر پهلواني در ســنگین وزن در جايــگاه 167 جهان ايستاده است.

رقابتهاي كشتي آزاد جام یادگار امام(ره) - چابهار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.