سجاد انوشيرواني: بايد شان سرمربي حفظ شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دیگر صالح نبود بمانم

ســرمربي با اخاق تیم ملي وزنهبرداري اعام كرد به خاطر حفظ شان و جايگاه ســرمربي تیم ملي از سمتش استعفا داده است. سجاد انوشیرواني در پاسخ به اينكه چرا از سرمربیگري تیم ملي وزنهبرداري استعفا داد، گفت: «ما قراردادي نداشــتیم كه بخواهم اســتعفا بدهم. يك سال و نیم است كه قراردادي نداشــتیم. اكنون به خاطر اينكه حرمت جايگاه و كسوت مربیگري حفظ شود، از سرمربیگري تیم ملي وزنهبرداري كنار ميروم.»

انوشــیرواني ادامه داد: «براي اينكه ورزش كشــور بیشتر از اين آسیب نبیند كنار ميروم و براي كیانوش رســتمي و ديگر مليپوشــان وزنهبرداري آرزوي موفقیت دارم.»

انوشــیرواني در مورد اينكه شايد پس از كنار رفتن او باز هم رستمي با مربي ديگري كار نكند، گفت: «آرزوي موفقیت براي كیانوش رستمي را دارم و امیدوارم بتواند مدارج موفقیت را پشــت سر بگذارد و براي كادر بعدي تیم ملــي وزنهبرداري هم آرزوي موفقیت دارم اما در شــرايط فعلي ديگر صاح نبود كه بخواهم بهعنوان سرمربي فعالیت كنم.»

انوشــیرواني همچنین ادامه داد: «من بارها اعام كردم كه هیچ مشكلي با كیانوش ندارم ولي در شرايط فعلي صاح ديدم ديگر نباشم تا شاهد ضربه خوردن به جايگاه سرمربي تیم ملي نباشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.