دومي براي بانوان تنيس ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بانــوان ايران در مســابقات پدل تنیس پیوند اعضا مقام دوم را كســب كردند. در اولین روز از مســابقات جهاني پیوند اعضا شیوا سرحدي و مرضیه يارخلجي با شكســت مقابل حريفان اســترالیايي در پدل تنیس دوم شدند. تیم ايران در پدل تنیس مردان شــركت كننده نداشــت. بیســت و يكمین دوره مســابقات جهاني پیوند اعضا از دوشــنبه 5( تیر) آغاز شده و تا 01تیر ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.