بحران در فيفا ادامه دارد

بيلد پشت پرده انتخاب ميزبانهاي جامهاي جهاني را افشا ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه آلماني بيلد به گزارش كامل 403 صفحهاي از فســاد در فيفا دســت يافته اســت. مايكل گارسيا اين گزارش را تهيه و سپس از فيفا كنارهگيري كرد. در اين گزارش، پشــت پرده رايگيري براي جامهاي جهاني 2018 و 2022 روسيه و قطر آمده است.

گارســيا بازرس اخالقي مستقل فيفا بود و اين گزارش را از ســوي اين سازمان تهيه كرد. يك نسخه بسيار مختصر از آن در سال 2014 منتشــر شد. گارسيا پس از آنكه فيفا گزارش او را به نســخهاي 42 صفحــهاي تبديل كرد و قطر در آن از هر اتهامي مبرا شد، از سمت خود استعفا داد.

روزنامــه بيلد نوشــته كــه در اين گزارش موارد تخلف بســياري ذكر شده، از جملــه پرداخــت 2 ميليــون دالر به دختر 01ســاله يكي از مقامات فيفا. بيلد همچنين اعالم كرده كه سه عضو كميته اجرايــي فيفا، با جــت اختصاصي به يك ميهماني در ريودوژانيرو برده شدهاند. اين ميهمانــي را اتحاديه فوتبال قطر، پيش از رايگيري بــراي ميزباني جامهاي جهاني 2018 و 2022 ترتيب داده بود.

آكادمي اســپاير كه سازماني پرنفوذ در قطر است، متهم است كه راي اعضاي فيفا را خريده است.

البته در نوامبر ،2014 هانس يواخيم اكرت، رييس كميته اخالق فيفا گفت كه تيم او هيچ نقض قوانيني را مشاهده نكرده اســت و قطر مشــكلي براي ميزباني جام جهاني ندارد: «تمامي مســائل دردسرساز كه در گزارش دربــاره ميزباني قطر آمده اســت، درســتي فرآيند رايگيري را زير سوال نميبرد.» طبق اعالم كميته اخالق، موارد مشكوكي مشاهده شده اما به نحوي نبوده كه باعث پس گرفتن ميزباني از قطر شود. گزارش روزنامه بيلد ميتواند فيفا را دوباره به بحران بكشــاند. فيفا سالهاست در تالش اســت كه از بحــران نجات پيدا كند و اين كار تا حدي با اســتعفاي سپ بالتر و آمدن جياني اينفانتينو محقق شده اســت. مقامات قضايي فرانسه و سوييس دارنــد فرآيند رايگيري بــراي جامهاي جهاني 2018 و 2022 را بررسي ميكنند و اعالم خواهند كرد كــه آيا اعضاي فيفا در ايــن كارها اقدامات خالف قانون انجام دادهاند يا نه. آمريــكا و انگليس به دنبال ميزباني ايــن دو جام جهانــي بودند كه ناكام ماندند. پيتر روزبرگ، خبرنگار بيلد كــه اين ماجرا را فاش كرده در فيسبوك خود نوشته است: «چون سواالت بسياري مطرح اســت، چند خطي را براي توضيح مينويســم. براي همه آنهايي كه با مساله گزارش گارسيا ســر و كار داشتهاند، اين تعجبي نــدارد. اين گزارش ثابت نميكند كه ميزباني جامهاي جهاني را فروختهاند. اين گــزارش مانند پازلي اســت كه تنها هنگامــي معنا پيــدا ميكند كــه همه قطعاتش كنار هم چيده شده باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.