بيل در رئال مادريد دستنيافتني است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه مادريدي ماركا گزارش داده، اگرچه عــدهاي فكر ميكنند دوران گرت بيل در رئال مادريد به پايان رســيده اما مقامات باشگاه و زينالدين زيدان اين ولزي را دست نيافتنــي ميداننــد و نميخواهند اجــازه رفتن بــه او بدهنــد. خود بازيكن هــم متمركز اســت روي اينكه فصــل بعد را در ســانتياگو برنابئــو ســپري كند بعــد از آنكه اهميتش براي تيم از سوي باشگاه مشخص شد.

او فصل قبل را خوب شــروع كرد اما مصدوميتــي كه در فينال ليســبون عايدش شــد مانع قابل توجهي بــود كه روي عملكردش از آن به بعد اثر گذاشــت اما باشگاه اطمينــان دارد كــه او ميتواند به بهترين روزهايش برگردد.

ابهام درباره آينده كريســتيانو رونالدو در مادريد بــه اهميت بال ســابق تاتنهام در تيم رئال مادريد اضافه ميكند.

قــرارداد بيل با رئال تا ســال 2022 اعتبار دارد و اين ستاره كه 9 مــاه پيش قــراردادش را تمديد كرده تمايلي به جدايي ندارد.

شــايعاتي دربــاره عالقــه پاريسنژرمن و برخي باشگاههاي ليگ برتري مطرح شده اما با توجه به اينكه او پيشنهادهاي مشابه را به نفع رئال مادريد رد كرده مشخص اســت دل او هنوز با سفيدها است، تيمي كــه ادعا ميكنــد از بچگي آرزوي بازي در آن را داشته.

زيــدان دوســت دارد او را در اختيار داشــته باشد و باشگاه مايل به حفظ او است و اين يعني ستاره تيم ملي ولز حداقل يك سال ديگر در رئال مادريد ميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.