كریستال پاالس با دود سفيد ديبوئر را استخدام كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشگاه كريستال پاالس فرانك ديبوئر، مربي فصل گذشته اينتر را بهعنوان جانشين ســم آالردايس معرفي كــرد. به اين ترتيب ســتاره هلندي ســابق بارســلونا كه فصل گذشــته تنها 4 مــاه پــس از هدايت اينتر بركنار شــد و از آن موقع بيــكار بود، براي اولين بــار مربيگري در ليگ برتر انگليس را تجربه خواهد كرد.

آالردايس در پايان فصل گذشته و حفظ عقابهــا در ليگ برتر، بــا دنياي مربيگري وداع و نيمكت كريستال پاالس را ترك كرد. ديبوئر كه قراردادي سه ساله به ارزش 7/5 ميليون پوند امضا كرده، به ســايت باشــگاه كريســتال پاالس گفت: «از اينكه بهعنوان ســرمربي جديد كريســتال پاالس معرفی شــدهام هيجــان زدهام. براي مــن برعهده گرفتن هدايت چنين باشــگاه باســابقهاي مايه افتخار است، باشــگاهي كه در سراسر دنيا شناخته شــده است و هواداراني پرشور دارد. خيلــي هيجان زدهام كه اين فرصت را به دســت آوردهام و بيصبرانه منتظر شروع كارم در ليگ برتر هستم.»

او رابطــه نزديكي بــا لوييس فانخال مربــي بزرگ هلنــدي دارد كه در آژاكس و بارسلونا زير نظرش بازي كرده: «با فانخال حــرف زدم، يك صحبت كامال رســمي. او هميشــه براي من خوب بوده. اولين كسي بود كــه به پذيرفتن اين كار تشــويقم كرد و از هيجان ليگ برتــر برايم گفت. او نكات مفيدي گفت كه البته براي خودم اســت.» شيوه اطالعرســاني باشــگاه براي انتصاب دي بوئــر اما در نوع خــودش جالب بود. در واقع پيش از آنكه خبــر انتصاب ديبوئر به صورت رسمي منتشر شود، خيليها از ورود او مطلع شــدند و اهالي لنــدن و بخصوص جنوب اين شــهر كه در نزديكي اســتاديوم سلهرســت پارك (خانه كريســتال پاالس) زندگي ميكنند اولين نفراتي بودند كه اين خبر را دريافت كردند. به ســبك واتيكانيها كه با انتشار دود سفيد از انتخاب پاپ جديد خبر ميدهند، باشــگاه كريستال پاالس هم ســاعاتي پيش از معرفي ديبوئر، در صفحه توئيترش كليپي گذاشــت كه در آن لحظه خارج شدن دود سفيد از دودكش رستوران قديمي نزديك ورزشــگاه سلهرست پارك را نشــان ميداد و به اين ترتيب به هوادارانش اعالم كرد كه ســرمربي جديد انتخاب شده است. در نظرســنجي اخير نشريه سان 78 درصد از هواداران كريستال پاالس، ديبوئر را بهعنوان گزينهاي مناسب براي هدايت اين تيم معرفي كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.