وستبروك: هرگز تصورش را نميكردم

باارزشترين بازيكن فصل NBA

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آخريــن بخــش فصــل رويايــي راســل وســتبروك رقم خــورد و گارد راس اوكالهماســيتي تانــدر بهعنــوان باارزشترين بازيكن فصل 2016-2017 ليگ حرفهاي بســكتبال آمريكا انتخاب شد.

ايــن بازيكن 28 ســاله با ســه نفر ديگــر رقابــت ميكرد، جيمــز هاردن، همتيمــياش كاوهي لئونــارد و لبرون جيمــز و البته با فاصله زياد نســبت به آنها اين عنوان را به دست آورد. از 101 راي براي نفر اول، 69 راي به او رســيد، هــاردن 22، لئونارد 9 و جيمز يك راي گرفتند.

در جريان دريافت جايزه ابتدا از خدا تشــكر كرد و كســاني كه در تاندر به او نزديكند: «متشــكرم از همه كساني كه در اوكالهماسيتي به من اجازه دادند در باالترين ســطح رقابت كنم؛ نميتوانم از همه تشكر كنم.»

او گفــت بــه خــودش قــول داده بوده گريــه نكند اما وقتي ميخواســت از خانــوادهاش از جملــه مــادر، برادر و همســرش كه در جمعيت بودند، تشكر كند، گريه امانش نداد.

او فصل اخير را فوقالعاده پشت سر گذاشــت. بعد از ســال 1962 كه اسكار رابرتسون در امتياز، پاس منجر به كسب امتيــاز و ريبانــد ميانگيــن دورقمي(به اصطــالح تريپل دابل) ركــورد جديدی ثبت كرده بود، هيچ بازيكني نتوانســته بود چنين كار بزرگي انجام دهد تا اينكه وستبروك از ركورد رابرتسون عبور كرد و در 42 بازي اين فصل تريپل دابل كرد.

وستبروك ادامه داد: «يادم هست با دوســتانم بازي ميكردم و مادر و برادرم با هم صحبــت ميكردند و من ميگفتم يــك روز جايــزه باارزشتريــن بازيكن )MVP(لصف را ميبــرم، البته آن روز شــوخي ميكردم اما حاال واقعي شده و اين حســي باورنكردني دارد، چيزي كه هرگز تصورش را نميكردم.»

اوكالهمــا 47 بــرد در فصل عادي داشت و در كنفرانس غرب ششم شد، در مرحله اول پليآف هم به دست هيوستون راكتس حذف شــد. وستبروك حاال بعد از موزس مالوني در سال 1981 نخستين MVP است كه تيمش نتوانسته حداقل به 50 برد برسد.

آمــار فوقالعــاده وســتبروك بــا اهميت آشــكارش براي تيم باعث شد به اين جايزه برســد. يك ســال قبل كوين دورانت، MVP ســابق از تيم جدا شد و وســتبروك با تاندر قراردادش را تمديد كرد. او در اين فصل به طور متوســط هر بــازي 31/6 امتياز گرفت كــه اول بود، در هر بازي به طور متوســط 10/4 پاس منجر به كســب امتياز داشت و سوم شد و در ريباند عدد او 10/7 بود و دهم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.