ركورد جدید تماشاگر در الليگا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

الليگا در فصل گذشــته بيش از 14 ميليون تماشــاگر داشته اســت. اين عدد ركــوردي جديد براي اين ليگ به شــمار ميآيد. طبق آماري كه سازمان ليگ اسپانيا منتشر كرده، تعداد كل تماشاگران در دسته برتر و دسته دوم الليگا 14/052/134 نفر بوده اســت. اين تعداد حدود 40 هزار نفر بيشتر از سال گذشته است. در دسته برتر اسپانيا، رقابت رئال مادريد و بارسلونا تا روز آخر كشــيده شد و مسابقات بسيار جذابي برگزار شد. در آخرين روز رقابتها بود كه رئال مادريد توانست با پيروزي، قهرمانياش را قطعي كند و بارسلونا با وجود برد، به رده دوم بسنده كرد. به اين ترتيب تماشاگران تا روز آخر مسابقات را با شور و هيجان دنبال كردند. تعداد بليتهاي فصل فروختهشده نيز ركــورد شكســت و به بيــش از 7/7 ميليون بليت رســيد. در دســته دوم هم 3/5 ميليون نفر از مسابقات بازديد كردند و تعداد دارنــدگان بليت فصل هم بيش از 2/5 ميليون نفر بود. يك سخنگوي الليگا اعالم كرد: «اين اعداد نشــان ميدهد كه الليگا رشــد كرده است. اين ليگ در چند فصل اخير تكامل مثبتي داشته و اين آمار حاكي از آن اســت كه اين روند همچنان ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.