اسكوالري: بعيد است پائولينيو را به بارسا بفروشيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوئيــز فيليپه اســكوالري، ســرمربي گوانژو اورگرانده مدعي شــد كه بعيد است پائولينيو راهي بارسلونا شود زيرا با توجه به قوانين ليگ چين، پيدا كردن جانشين براي او بسيار گران خواهد بود.

هافبك برزيلي در مدت دو سال و نيم حضورش در گوانژو عملكرد بســيار خوبي داشته تا جايي كه توجه بارسلونا را به خود جلب كرده است. حال اسكوالري مدعي شد كه به خاطر شــرايط سخت جذب بازيكن، بعيد است پائولينيو از اين تيم برود.

او گفــت: «بند فســخ پائولينيو 44 ميليون يورو اســت و هيچ باشــگاه چيني اجازه نميدهــد بازيكنــان كليدياش به ســادگي تيم را ترك كنند زيرا پيدا كردن جانشيني براي آنها بسيار دشوار است.»

در حقيقــت باشــگاههايي كه بيش از 45 ميليون يوان 6/58( ميليون دالر) براي خريــد بازيكنان خارجــي هزينه ميكنند، بايد به همــان مقدار به فدراســيون چين پرداخت كنند تا اين پول را صرف ســرمايه گذاري در سيســتم فوتبــال جوانان كند. بديــن ترتيب، نقل و انتقــاالت چين كه از دوشنبه قبل باز شــده، بي سر و صدا بوده است و هيچ بازيكن خارجي جديدي به اين ليگ نپيوسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.