آزمونواقعيبرايقهرمانآمريكايجنوبی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - تيم ويكري ‪Tim Vickery‬

يك ســال پيش در چنيــن روزهايي بــود كــه تيم ملي شــيلي با كســب يك پيــروزي مقتدرانه 4 بر 2 برابــر پاناما در شهر فيالدلفيا به كارش در مرحله گروهي پايــان داد، نتيجهاي كه قــدرت و ظرفيت فوقالعاده خــط حمله اين تيــم را به رخ كشــيد. در همان بازي امــا برخي از نقاط ضعف آن تيم مخصوصا در خط دفاعياش براي همه آشكار شد.

در ميــان تمام تيمهايي كه تابســتان ســال گذشــته به مرحله حذفی مسابقات يكصد ســالگي جــام ملتهــاي آمريكاي جنوبي (كوپا آمريكاي ســنتناريو كه عالوه بــر 10 تيم منطقه آمريــكاي التين 6 تيم از آمريكاي شــمالي و مركــزي هم حضور داشتند) رســيدند، شيلي بيشــترين گل زده را داشــت. آنها در اولين مرحله حذفي رقابتهــا، برابر مكزيكي قــرار گرفتند كه محل برگزاري بازي يعني شــهر سانتاكالرا خانهاش محســوب ميشــد. پــس از آن كلمبيــاي خطرناك ســر راه شــيلياييها قرار گرفــت و در فينال هم آرژانتين ليونل مسي حريفشان شــد اما هيچ يك از آنها نتوانســتند سد راه قرمزپوشــان آمريكاي جنوبي شوند. مهمتر از آن اين بود كه هيچ يك از اين سه تيم نتوانستند حتي يك بار دروازه شيلي را باز كنند.

شــيلي اين هفتــه با تســاوي يك بر يك برابر اســتراليا بهعنــوان تيم دوم گــروه B راهــي مرحلــه نيمهنهايي جام كنفدراسيونها شد كه اين دومين تساوي متوالياش بعد از تســاوي يك بر يك برابر آلمــان در بازي قبلي بــود. برخالف بازي قبل، شــيلي با چهره و سيســتمي كامال متفاوت نســبت به بازياش برابر ژرمنها ظاهر شد و نتيجهاي گرفت كه اين سوال را به وجود آورد: آيا اين شيلي مانند شيلي سال گذشته ميتواند زماني كه الزم است راهي براي رســيدن به هدفش پيدا كند و با جام بــه خانه برگردد؟ قطعا احتمال رخ دادن ايــن اتفاق وجود دارد اما يكســري مشــكالت هم در اين مســير هست. اول اينكه از قهرمانی شــيلي در كوپا آمريكاي ســنتناريو 12 ماه گذشته است يعني يك ســال به سن تمامي بازيكنان شيلي اضافه شده و اين چهارمين سال متوالي است كه بازيكنان اين تيم پا به ســن گذاشــته در پايان فصل باشــگاهی فوتبال اروپا، دوباره گرد هم ميآيند، پس عامل خســتگي را قطعا بايد مد نظر داشت.

عالوه بر اين سبك بازي شيلي سبكي مبتني بر پرسينگ است كه انرژي فراواني از بازيكنانش ميگيرد. زماني كه شيلياييها حفــظ توپ ميكنند يا زماني كه براي پس گرفتن آن از حريف تــالش ميكنند، بايد حركات و دوندگي زيادي داشــته باشــند. در هر دو بازي اخير، تســاوي برابر آلمان و استراليا، كامال مشخص بود كه فضاي ميان بازيكنان شــيلي با نزديك شــدن به پايان بازي در نيمه اول بيشــتر ميشود. پس از تالش براي كنترل بازي و سلطه بر حريف

پس از اتفاقات عجيب در شبكههاي اجتماعي

در دقايــق ابتدايــي، دوندگيهاي بيامان، مردان پيتزي را خســته كــرد و به همين دليل آنها ديگر نتوانســتند تيمي يكپارچه بمانند و حريف آنها هم از فضاهاي باز شده استفاده كرد.

مشكل دوم شيلي ماهيت بازي حريف بعدياش در مرحله نيمهنهايي يعني پرتغال اســت. براي شــيلي تاوان دوم شــدن در گروهــش و تقديم صدر جدول به آلمان به خاطر تساوي با استراليا، اين است كه براي بازي در مرحلــه نيمهنهايي يك روز كمتر فرصت اســتراحت دارد تا خودش را براي رويايي با قهرمان اروپا آماده كند.

بــازي برابر پرتغــال از آن بازيهايي اســت كه شــيلي براي آن به روسيه آمده اســت: بهعنوان قهرمــان آمريكای جنوبي كه براي اوليــن بار اين افتخار را كســب ميكنند، شــيلياييها ميخواهند خود را برابر يــك تيم طــراز اول اروپايي محكي واقعــي بزننــد. آلمان اگرچــه روي كاغذ نســبت به پرتغال تيم بزرگتري اســت اما امسال سرمربياش يواخيم لوو ترجيح داده كه تيمي آزمايشي متشــكل از جوانها را به روسيه ببرد و به ســتارههاي اصلياش فرصت استراحت بدهد. پيش از بازي برابر آلمان، جاني اررا، دروازهبان شــيلي گفت حماقت است كه اين تيم آلمان را تيم ملي دوم ژرمنهــا قلمداد كنيم و حق با او بود. تيمي كه لوو به روســيه برده بيشتر شبيه سومين تيم ملي آلمان بود.

پرتغــال اما بــا تمام ســتارههايش به روســيه آمده و مصمم اســت جام را ببرد. درست مانند خود شــيلياييها، كريستيانو رونالدو و يارانش هم ميخواهند نشان دهند لياقت عنواني كه تابســتان سال گذشته با شكست فرانسه ميزبان در بازي فينال كسب كردند را داشــتهاند و به همين دليل به نظر نميرسد كه سانتوس قصد استراحت دادن به ستارههايش را داشته باشد.

بنابراين بــازي برابر پرتغال در مرحله نيمهنهايي از آن دسته چالشهايي است كه شيلياييها منتظرش بودند اما آنها براي اين بازي هم نگرانيهايي دارند. شيلي در بازي قبلياش در مســكو فضاهاي خالي زيادي را براي حركــت اســترالياييها بخصوص هافبــك باتجربه آنها، جيمز ترويســي باز گذاشــت. حال تصور كنيد كه كريســتيانو رونالــدو و يارانش از ايــن فضاهاي خالي چه اســتفادههايي ميتواننــد انجام دهند. سال گذشــته در آمريكا هم چنين شك و شبهاتي درباره بازي شيلي وجود داشت اما اين تيم به بهترين شكل از پس چالشهايي كه پيش رويش گذاشته شد، برآمد. در واقع بــرد 7 بر صفر اين تيــم مقابل مكزيك در سانتاكالرا سطحش را به شيوهاي بيسابقه باال بــرد و از همه مهمتر، ايــن پيروزي با عملكردي حاصل شــد كــه نتيجه بازي را توجيه ميكرد. امشب اما مشخص ميشود كه آيا شــيلي بار ديگر ميتواند به شك و ترديدها به شــيوهاي قاطعانه پاسخ دهد يا اينكه گذر زمان تأثيــر منفي خودش را بر نسل طاليي ســتارههاي اين تيم گذاشته است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.