مونتال: امیدوارم دوناروما در میالن بماند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وينچنتــزو مونتــال، مربي ميالن گفته كه اميدوار اســت جيانلوييجي دونارومــا قراردادش را با اين باشــگاه تمديــد كند. اين دروازهبان پيشــنهاد ميالن براي تمديد قرارداد را نپذيرفته و همين باعث خشــم هواداران شــده است.

آينده دونارومــا در روزهاي آينده مشــخص ميشــود و مونتال گفته كه او عضوي مهم از تيم اســت: «به نظرم مساله بستگي به ميالن و بستگي به من ندارد. اين بازيكن به همراه مشاورانش دارد درباره مســائل نظر ميدهد و به نظــرم حق هم دارد كــه نظر بدهد. او شايســتگي ايــن را دارد كه منتظرش بمانيم و اميدواريــم كه تصميم او اين باشــد كه در ميالن بمانــد. ما منتظر هستيم. دروازهباني پست مهمي است و اميدواريم كه انتخاب او ميالن باشد.»

مونتال با پــدر و مادر دوناروما هم صحبت كرده است: «من رابطه خوبي با خانواده او دارم. آنها آدمهاي سادهاي هستند و به ارزشهاي زندگي وفادارند. من را براي صرف قهوه دعوت كردند و من با خوشحالي پذيرفتم.»

ماسيميليانو مريابلي، مدير ورزشي ميــالن هــم گفته كه مطمئن اســت اين باشــگاه ميتوانــد دوناروما را نگه دارد: «ما دوســت داريم اين داســتان پايان خوشــي داشــته باشــد. ما آرام هستيم و مطمئن. ما كار خود را انجام ميدهيم و منتظريم. پس از مسابقات جام ملتهاي جوانان، مينشــينيم و ميبينيم كه چه كار بايد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.