بازبیني ويدئويي خوب است اما...

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماسيمو بوساكا، رييس كميته داوران فيفــا اعالم كرده كه ميخواهد سيســتم بازبينــي ويدئويــي، تاخيــر كمتري در بازيهاي فوتبال ايجاد كند و آشــفتگي كمتري به وجود بياورد.

سيســتم بازبيني ويدئويي )VAR( در حــال حاضر در جام كنفدراســيونها آزمايش ميشــود. داوراني كه صالحيت الزم را دارند، صحنههاي حســاس، مانند گلها، ضربــات پنالتي، كارتهاي قرمز و هويت بازيكناني كــه كارت ميگيرند را بررسي ميكنند و به داوران داخل ميدان ايــن امــكان را ميدهند كــه در صورت اشتباه، تصحيحش كنند.

فيفــا هنــوز تصميم نگرفتــه كه از VAR در مســابقات ســال آينــده جام جهاني استفاده كند يا نه. اين سيستم در جام كنفدراســيونها باعث جنجال شده و بســياري ميگويند كه باعث ميشــود وقفههاي بلندمــدت در بازي پيش بيايد. براي مثال، در برد سه بر يك آلمان برابر كامرون، بازي در يك صحنه چهار دقيقه متوقف شد.

ويلمــار رولدان، داور بــازي ابتدا به سباســتين ســياني به دليــل خطا روي امره جــان كارت زرد داد. پس از بازبيني صحنــه، كارت او قرمز شــد امــا بعد از بازبيني دوباره، مشــخص شد كه خطا را امســت مابوكا انجام داده و او كارت قرمز گرفت.

بوســاكا گفت كه اين وقفه بســيار طوالنــي بوده امــا در نهايت خوشــحال است كه تصميم درست گرفته شد: «بايد قبول كنيم اين صحنه زياد طول كشــيد اما در نهايت تصميم صحيح اتخاذ شــد. بازيكني كه بايد اخراج ميشد، اخراج شد. احساس ميكنيم كه VAR خيلي خوب است. ما هميشــه مثبت فكر ميكنيم اما وقفههاي يك، دو، سه دقيقهاي پذيرفتني نيســت. ما بايد در اين زمينــه بهتر كار كنيم. روشــن اســت كه در حال حاضر همه چيز به بهترين شــكل كار نميكند اما در 12 بازي گذشــته حتي يك اشتباه را هم از دســت ندادهايم و اين مهمترين پيام است. البته از جنبههاي بسياري بايد اين شرايط را بهتر كنيم اما انتخاب زاويه درست دوربين در سريعترين زمان ممكن و تحت فشار، كار آساني نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.