ويدال: رونالدو براي من وجود خارجي ندارد!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در آســتانه ديدار حساس تيمهــاي شــيلي و پرتغــال در مرحلــه نيمهنهايــي جــام كنفدراســيونها، آرتورو ويدال، هافبك نماينده آمريكاي جنوبي انتقــاد تنــدي از كاپيتان تيم حريف انجام داد. رونالدو تا االن يكي از بهتريــن بازيكنان جام كنفدراســيونها بــوده و با دو گل و يك پاس گلي كه به ثبت رسانده كمك فراواني به قهرمان يورو 2016 كرده اســت اما در اين مدت حواشي زيادي درباره فرار او از پرداخت مالياتش شكل گرفته و ويــدال يكي از آنهايي است كه از رويكرد مهاجم رئال مادريــد در قبال ايــن موضوع چندان خوشش نميآيد.

ويدال كه تيم باشگاهياش بايــرن مونيــخ در مرحله يك چهــارم نهايي ليــگ قهرمانان اروپاي فصل اخير با گل آفسايد رونالــدو از گردونــه رقابتهــا حذف شــد، گفت: «رونالدو از آن آدمهاي خودبرتربيني است كه فكر ميكننــد همه چيز را ميداننــد. براي مــن او وجود خارجي ندارد.»

ويدال سپس ابراز اطمينان كــرد كه تيم ملي كشــورش با شكست پرتغال فيناليست جام كنفدراسيونها ميشود، جايي كه بــا آلمان روبــهرو خواهند شــد. او گفت: «من به همتيمي بايرنمونيخيام جاشــوا كيميچ گفتهام كه دوباره او را در فينال مالقات خواهم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.