فيورنتينا به فروش ميرسد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مالــكان فيورنتينــا قصــد دارنــد باشگاهشــان را به فروش برسانند. آنها در بيانيهاي كه در وبسايتشــان منتشر شده آوردهانــد: «مالكان با توجه بــه نارضايتي هواداران، كامال آماده اين هســتند كه كنار بروند و باشگاه را به كسي بدهند كه فردي مناسب باشد، بتواند آن را بخرد و مديريت كند. فيورنتينا اما در حال حاضر با توجه و شايستگي مديرانش اداره خواهد شد.»

فيورنتينا در فصل گذشــته ســري آ هشتم شد. اين باشــگاه متعلق به خانواده دال واله است كه در ميان آنها نام ديهگو دال واله هم به چشــم ميخورد. او مالك گروه الكچري تادز است.

اعضاي اين خانواده در ســال 2002 كــه فيورنتينا بــه دليل ورشكســتگي به دســته چهارم رفت، مالكيت آن را به عهده گرفتنــد و پس از دو فصل آن را به ســري آ برگرداندنــد اما طرفداران از اينكه مالكان بازيكن نميخرند ناراضي هستند.

ســيلويو برلوسكني، نخستوزير سابق ايتاليا اخيــرا ميالن را بــه تاجران چيني فروخت. اينتر هم پس از مالكيت به دست خانــواده موراتي و ســپس اريك توهير، به مالكان چيني واگذار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.