يك دنیا وعده، يك مشت مصاحبه تكراري

اعضاي هيات مديره باشــگاه استقالل انتخاب شدند تا باز هم پرسشهاي بسياري در ذهنها ايجاد شود. آيا به راستي اين هيات مديره با ديگر اعضاي هيات مديره متفــاوت خواهد بود؟ آيا به وعدههايي كه دادند عمل خواهند كرد؟ آيا به واقع هواداران اســتقالل از انتخاب اين اعضاي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســيد رضــا افتخاري، محمد حســين قريب، جواد قــراب، اكبر عباســي ملكي و حســن زماني افرادي هستند كه از اين پس بهعنوان اعضاي هيات مديره باشگاه استقالل فعاليــت خواهند كــرد. علي الظاهــر قرار اســت اين اعضا در راســتاي بهبود وضعيت باشــگاه اســتقالل قدمهايي بردارند. الاقل مصاحبههاي شــان كه اين اهداف را به رخ ميكشد و آنها يكي پس از ديگري از تغيير و تحوالت اساسي گفتهاند.

در اين ميان شــخصي به نام ملكي كه گفته ميشود سابقه مديريت اقتصادي دارد از همه داغتر است و حتي از فعاليت باشگاه استقالل در رشتههاي تازه خبر داده است.

ادعايي كه از همين حاال روشن است به سرانجام نخواهد رسيد و اگر استقالل بتواند همين تيم فوتبالش را به درستي سازماندهي كند بايد كالهش را به آسمان بيندازد.

ملكي كه تصور ميكند اصحاب رســانه تازه با چنين ادبياتي روبهرو شــدهاند، با اين خيال كه اظهاراتــش اميدواريهاي زياد به وجود خواهــد آورد و او در ميان ديگر اعضا از نگاه بيرونــي متفاوت جلوه ميكند، حتي درباره درآمــد زاييهاي ثابت نيز صحبت به ميان آورده كــه اينها براي مخاطبان فوتبال و اهالي رســانه تكرار مكررات است و اولين بار نيســت كه چنين جمالتــي از زبان يكي از اعضاي هيات مديره شــنيده ميشود و به واقع از سالها پيش تا به امروز اهالي فوتبال انتظــار ميكشــند يك فصل هم كه شــده استقالل بدون دغدغههاي مالي و باثبات به عرصه رقابتهاي ليــگ برتر قدم بگذارد كه چنين نشده است. از ياد نميبريم كه همين فصل پيش بازيكنان استقالل براي اولين بار در تاريخ اين باشــگاه اعتصاب كردند و با ٣ روز غيبت در تمرينهــا اعتراض خود را به پرداخت نشدن حقوقهاي خود نشان دادند.

بيگمان اگــر هيات مديره و مديرعامل باشگاه اســتقالل نقش خود را به خوبي ايفا ميكردند هرگز شــاهد چنيــن صحنههاي بديعي در اســتقالل نميشــديم و بازيكنان بــه خودشــان اجــازه نميدادند بــه دليل پرداخت نشدن حقوقها به تمرين نروند اما ضعفهاي عميق در هيــات مديره و ناتواني در برآوردهســازي بودجه موجب بروز چنين ناهنجاريهايي در باشگاه شد.

البتــه تاميــن منابع مالــي تنها بخش كوچكي از وظايف مديران اســت و آنها بايد پيگير مداومي در تحقق اهداف داشته باشند و در تامين زيرســاختها و سخت افزار نيز قدمهاي بلند بردارند اما چنين نبوده و بيش از آنكه اعضاي هيات مديره و برخي مديران - كه بعدها از آنها بهعنوان مديران نا كارآمد ياد شد- به جاي آنكه براي استقالل فايدهاي داشته باشند، اين استقالل بوده كه براي آنها سود و منفعت به همراه داشته است و بيشتر با مصاحبههاي خود در معرض ديد رسانهها و مردم قرار گرفتهاند.

در حقيقت اين نام باشگاه استقالل بوده كه براي برخي مديران فوايد بيشــماري به همراه داشته است و نه آنها. شايد اگر ملكي، عضو جديد هيات مديره اســتقالل پيش از انجــام اولين مصاحبهاش قــدري در گوگل جســتجو ميكرد و اظهــارات اعضاي هيات مديره ســابق باشگاه اســتقالل را ميخواند شــايد در مييافــت كــه نبايــد حرفهاي تكراري به زبان بياورد و استقالل بيش از اين مصاحبههاي تكراري نياز به مديراني دارد كه در وادي عمل خود را نشان دهند.

همين ٣ سال پيش بود كه وقتي رسول خادم، نماينده تاماالختيار سابق وزير ورزش وجوانان با آن آب و تاب ازساختن باشگاهي مدرن ميگفت و پي در پي مديران سابق را اخــراج كرد و افراد مــورد نظر خودش را به مسند كار مىگمارد همگان تصور ميكردند اوضاع استقالل گل و بلبل خواهد شد والاقل اين باشگاه ديگر بدهي برجا نخواهد گذاشت.

آن مديريت حتــي ادعا كرده بود كه با ورودي ٠9 ميليارد تومــان تمام بدهيهاي مديران ســابق اعم از بدهي جاري و بدهي بــه اداره ماليات را پرداخــت ميكنند اما تا به امروز تنهــا بخش اندكــي از بدهيهاي سابق پرداخت شــده كه اگر پاي فيفا وسط نميآمــد آن بخــش از مطالبــات بازيكنان خارجي هم پرداخت نميشــود و پولها به حساب بازيكنان و مربياني ميرفت كه اكنون در باشگاه استقالل در حال فعاليت هستند. از زبان اعضاي ســابق هيات مديره استقالل بخصــوص آنها كه با حكم خادم به باشــگاه استقالل آمدند شــنيده بوديم كه استقالل آرام آرام وضعيتي بــا ثبات را تجربه خواهد كرد اما هيچ گاه چنين نشــد و استقالليها تنها توانســتهاند بخشي از هزينههاي روزانه را پرداخت كنند.

حتي يك آجر هم روي آجرهاي كمپ ورزشــي ناصر حجازي گذاشته نشد تا شايد هواداران اين باشگاه دلخوش به انجام كاري آينده نگرانه و مفيد باشــند اما در ٣ ســال اخيرمديرانــي كه آمدهاند و رفتهاند بيشــتر نقش مصرف كننده را ايفا كردهاند تا افرادي كه توليد كننده باشند.

حقيقتا اســتقالل نياز به مديراني دارد كــه از وادي حرافي خارج شــوند و يك بار بــراي هميشــه از مصاحبههــاي بي هدف كه صرفا براي خودشــان نــان و آبي ايجاد ميكنند دوري جويند. اعضاي هيات مديره باشگاه اســتقالل غالبا درسالهاي اخير دور هم جمع شدهاند، عكس يادگاري گرفتهاند، ميــوه و شــيريني خوردهانــد و رفتهاند - بماند كه در همين فصل شــانزدهم آقايان به خودشــان زحمت نميدادنــد به همين نشســتهاي فرمايشــي و بيهدف بيايند و همين جلســههاي بينتيجه هــم برگزار نميشــد - خروجيهاي نشســتهاي آنها نيــز غالبا وعده بوده. گاه تنها آنها درانتخاب ســرمربي، عزل و نصبها و تعيين اينكه به كدام بازيكن چقدر پول داده شــود، دخيل بودهاند كه اين هم كار شــاق و بزرگي براي باشگاه استقالل به حساب نميآمد. بيتعارف عميقا در باشــگاه استقالل به وجود اعضايي فعال، كاركشــته و داراي ســوابق ورزشــي روشــن نياز اســت. افرادي كه تفكرات نو و جديد داشــته باشــند و باري از روي دوش استقالل بردارند.

مديران اين باشــگاه بايــد رويه خود را تغييــر دهند و به جاي تكــرار مكررات دربه وجــود آوردن فضايي اميدواركننده و تصويــب و البته اجــراي طرحهاي كالن و ماندگار گام بردارنــد و فقط نظارهگر آنچه اتفاق ميافتد نباشــند. هيات مديره باشگاه به واقع هيات اداره كننده باشــد. نه صرفا عناصري نظارهگر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.