شادي به سبك فرهاد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بهنــام برزاي در فهرســت مازاد منصوريــان قــرار دارد و اين روزها با استقالليها تمرين نميكند.

چند روز پيش بود كه انتشار يك فيلم در صفحه شخصي بازيكن جوان استقالل سرو صداي زيادي به پا كرد. برزاي فيلمــي از تمرينات اختصاصي خود را منتشــر كرده بود كه نشــان از آمادگــي باالي بدنــي اين بازيكن داشت.

خيليها انتشــار اين فيلم را به اختالف اين بازيكن با منصوريان ربط دادهاند و گفتند كه برزاي قصد داشته در وهلــه اول كنايهاي به ســرمربي اســتقالل بزند. وقتــي جنجالها در فضاي مجازي بيشــتر شد كه فرهاد مجيدي به نشان دفاع از برزاي پست جنجالي از خود در صفحه شخصياش گذاشت.

فرهاد در اين پست ضمن تعريف از بازيهاي اين بازيكن جوان به نحوه شاديهاي بعد از گل او اشاره كرده و گفته بود كه اين حذف شدن به دليل آن شادي گلها بود.

كدي كــه مجيدي در پســت خود به هواداران داده بود باعث شــد تا موجي از انتقادات عليه منصوريان راه بيفتد و همچنان اين حاشيه براي استقالل وجود دارد؛ به اين معني كه يك بار ديگر منصوريان ســايه فرهاد مجيــدي را روي نيمكت و تيم خود احساس ميكند و براي اينكه خودش را مقابــل هواداران قرارندهد ســعي ميكند اين اتفــاق جديد را كه پاي محبوبترين فرد آن در ميان است به خوبي مديريت كند.

اما ماجراي كنار گذاشتن بهنام برزاي از اســتقالل چيســت و چقدر انصاف در حذف اين بازيكن جوان به كار گرفته شــده است. گويا كليد اين ماجرا به همان نكتهاي برميگردد كه فرهاد در صفحه شــخصي خود به آن اشاره كرده است.

نوع شاديهاي بعد از گل برزاي كامال شــبيه فرهاد مجيــدي بوده و اين اتفاق به مذاق كادرفني استقالل خوش نيامده اســت. نزديكان برزاي ميگوينــد اين بازيكن يــك بار بعد از گلي كه به ثمر رســاند به ســبك فرهاد شادي كرد و وقتي با استقبال تماشاگران مواجه شد سعي كرد از آن به بعد همان شادي را انجام دهد.

بهنام كه در فصل پيش شــماره 77 را بــه تن ميكرد براي فصل آتي هــم قول پيراهن شــماره 7 فرهاد را گرفته بــود كه به يكبــاره كادرفني اســتقالل در اقدامي عجيــب او را از فهرســت كنار گذاشت و براي شروع تمرينات اســتقالل هيچ تماسي با او مبني برحضور در تمرينات نگرفت و اين اقدام كادرفني يعني اينكه بهنام برزاي به فكر تيم جديدي باشد.

در ايــن ميان امــا رد پاي يكي از بزرگترهاي تيــم كه منصوريان به حرفهايــش توجه زيــادي دارد نيز ديده ميشــود و در نهايت با توجه به تمام مســائلي كه مطرح شد ماجراي حذف بهنام برزاي از اســتقالل كليد خــورد و اين روزها بــه ماجراي داغ رســانهاي و همچنيــن جنجالي در فضاي مجازي تبديل شــده اســت و از آنجايــي كه بهنام فــردي را مثل مجيدي در اين ماجــرا در كنار خود دارد به چهره محبوب هواداران مبدل شده است.

طرف ديگــر ماجرا اما منصوريان اســت كه ميداند اگر بــه موقع و با درايت ايــن ماجرا را جمــع نكند از ابتداي فصل خــود را مقابل هواداران خواهــد ديــد و اعتراضــات از روي سكوها آغاز خواهد شد. در ميان اين هياهويي كه اخيرا براي استقالل به پا شده است هيچ نشانهاي مبني برضعف فني ديده نميشود كه بهانهاي براي حذف بازيكن جوان استقالل باشد.

چه بسا برزاي از آنهايي كه اخيرا با باشگاه اســتقالل تمديد كردند نيز بهتر و موثرتر بوده است.

امــا منصوريــان به دليــل لج و لجبازي با ايــن بازيكن قصد ندارد او را به اســتقالل برگرداند، همان رويه اي كه در نيم فصل اولليگ شانزدهم در پيش گرفته بــود و اين بازيكن را حتي را روي سكوها مي فرستاد . اين بار اما قضيه جدي تر است و سرمربي اســتقالل به دليل شرايطي كه پيش آمده بــرزاي را در ليســت مازاد مي گذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.