مصاحبه ملكي را در آرشيو نگه داريد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

را در آرشــيو حفظ كرد تــا ببينيم وي به وعدههايــي كه داده عمــل خواهد كرد يا خير. ملكي گفته اســت: «استقالل متعلق به مردم اســت بــرای آن درآمدی ثابت و پايدار ايجاد خواهيم كرد. رشــتههای پايه و پر مدال و همينطور آكادمى ردههای پايه استقالل فعالتر از هميشه خواهند شد.»

او ســوابقش را هم اينطور برشمرده: «بيش از 7٣ ســال است در بخش پولى و بانكى كار كردهام و تجربه مديريت و اداره فعاليتهای كالن اقتصــادی را دارم و در هــر موقعيت مديريتى كه حضور داشــتم تالش كــردم اثرگذاری كنــم. بايد بگويم بخش مهمى از بدهىهای انباشته استقالل در بخش مالياتهاســت و به زودی تعيين تكليف خواهد شد.»

ملكــي ادامــه داد: «مشــاور آقــاي هاشمىطبا بودهام و در سالهای مسووليتم در بانك كشاورزی، بانى ايجاد كشتى و دو و ميدانى برای روستاييان هستم و برخي از قهرمانــان ملى ايران مانند عليرضا دبير در آن زمان از شــهر ری از همين رقابتها به دنيای قهرمانى وارد شــدند. كميته ورزش بانك كشــاورزی در ســالهای 69 و ٠7 متشكل از پرويز ســيروسپور، محمدرضا طالقانــى، صدرالدين كاظمــى و مرحوم حسين حصاری بود در دووميدانى هم احد برنجى به مجموعه ما كمك مىكرد.»

ملكي حرفهايــش را با اين جمالت تمام كرد: «وزيــر محترم و مجمع عمومى باشگاه، تركيب بسيار كارآمد و با تجربهای را بــرای هيــات مديره اســتقالل انتخاب كردهاند و انشــاءا... بــا حمايت هواداران، دوســتداران و بزرگان اين تيم و همينطور وزارت ورزش و جوانان، روزهای موفقتری پيشروی اين باشگاه است.

شنيدن حرفهاي ملكي براي اينكه در ذهنمان بماند او در روزهاي نخســت انتخابــش بهعنوان يكــي از اعضاي هيات مديره استقالل چهها گفته و چه وعدههايي داده ضروري اســت. ميشود اين مصاحبه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.