مخالف منصوريان از وزارت ورزش راي اعتماد گرفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اما پيش از آنكه از سوي وزارت ورزش وجوانان اعضاي هيات مديره استقالل اعالم شود، گفته ميشــد تالشهايي در جريان اســت تا از انتخــاب دوباره حســن زمان جلوگيري شــود اما هرگز چنيــن اتفاقي رخ نــداد و مخالفان تداوم حضور زماني در هيات مديره باشگاه اســتقالل به خواسته خود نرسيدند و جديترين مخالف عليرضا منصوريــان در هيات مديــره همچنان از وزارت ورزش وجوانــان راي اعتماد گرفت تا در اين باشگاه به فعاليت خود ادامه دهد.

زمانــي در همين راســتا مصاحبهاي انجــام داده كــه جالــب توجه اســت. او ميگويــد: «تدبير وزيــر ورزش و جوانان برای باشــگاه ســتودنى اســت. با كمك اعضاي هيات مديره جديد روزهای موفقتر استقالل را رقم ميزنيم.» وي درباره اينكه گفته ميشود با عليرضا منصوريان سرمربي استقالل مشكل دارد، اين واكنش را نشان داد: «هيچ مخالفتــى با عليرضا منصوريان نداشته و ندارم و خواهيد ديد مثل هميشه بيشــترين حمايــت را از كادر فنى خواهم داشــت چرا كه همه ما اعضــای خانواده بزرگ استقالل هستيم.»

اينكه زماني اعالم كــرده مخالفتي با منصوريان ندارد عميقا با مصاحبههايي كه او طــي اين دوران انجــام داده در منافات اســت. وي در حقيقــت مخالف صددرصد منصوريان اســت و بارها در مصاحبههاي خود اعالم كرده عالقــهاي به ادامه حضور اين مربي در استقالل ندارد. حال بايد ديد كه منصوريان درباره ماندن زمانى در هيات مديره استقالل چه نظري دارد و آيا او هم مثل زماني ميگويــد كه با اين عضوهيات مديره مشكلي ندارم؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.