رابسون به احتمال زياد ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

گويا داستان بازگشت رابسون جانواريو به اســتقالل را بايد منتفي دانست و آبيها مجبورنــد به خاطر مســائل مالي قيد اين مدافع برزيلي را بزننــد. دليل اين موضوع هزينه ٠٠5 هــزار دالري براي بازگرداندن رابسون است. گفته ميشود باشگاه باهياي برزيل چيزي حــدود ٠٠2 هزار دالر براي رضايتنامــه اين بازيكــن ميخواهد و اگر خود رابســون هم ٠٠٣ هزار دالر بخواهد، يعني ماندن او حــدود ٠٠5 هزار دالر آب ميخــورد. بــه همين دليل اســتقالل كه حــاال منتظــري را در اختيــار دارد ديگر دنبال رابســون نخواهد رفت. شايد هم به همين دليل منصوريان از باشــگاه خواست تا قرارداد پادوانــي را تمديد كنند. به نظر ميرســد ماندن رابسون ميسر نيست و اگر اين بازيكن بخواهد به كارش با استقالليها ادامــه دهد حداقل يــك نيمفصل بايد در اختيار باشگاه ســابق خود باشد. استقالل فصل گذشته به خاطر ضعفهاي خط دفاع ضربه زيادي خورد و منصوريان نميخواهد در فصل جاري هــم همچنان از اين جناح تيمش ضربــه بخورد. بازگشــت منتظري به استقالل ميتواند ســرمربي استقالل را از ايــن نگراني خارج كــرده و با حضور او اشتباهات فصل پيش تكرار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.