اين نفت ليگ را به آتش ميكشد

بعــد از حاشــیههاي فراواني كه نفــت تهران در لیگ شــانزدهم داشــت و در نهایــت در كمال نابــاوري به قهرماني ایــن تیم در جام حذفي منجر شــد، بازیکنــان این تیم در لیگ شــانزدهم حتي در فصول گذشــته، شــکایتهاي زیادي از بدهکاري این تیم داشــتند و هنوز هم ا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذرنيا ‪Mohsen Azarnia‬

فدراسيون فوتبال و در راس آن مهدي تاج رييس فدراســيون پيش از اين بارها و بارها بر ممانعــت حضور نفت در ليگ برتر اصرار داشــتند اما ظاهرا مثــل اكثر آيين نامههاي فدراسيون فوتبال كه خيلي زود به فراموشي سپرده ميشود، ممانعت از حضور نفت هم خيلي زودتر از ياد فدراســيونيها رفت و انگار اين تيم در آستانه حضور مجدد در ليگ برتر اســت و كارهاي مقدماتي آن بــدون توجه به همه مشــكالتي كه نفت با آن در طول چند ســال اخير و بخصوص در ليگ شانزدهم دست و پنجه نرم كرده، براي حضور در ليگ برتر انجام شــده است. قبل از هر چيز بايد گفت با توجه به شــرايطي كه نفت تهران دارد، مســووالن فدراسيون فوتبال و ســازمان ليگ نبايد زير بار حضور مجدد نفــت در ليگ برتر برونــد، چرا كه نه تنها هنوز تفاوتــي در اين تيم به وجود نيامده است، بلكه به نظر ميرسد در فصل آينده مشكالت عديدهتر نيز خواهد بود.

در يــك كالم بايد گفت ايــن تيم با شــرايط فعلي خود در صورت حضور مجدد در ليــگ برتــر، اين مســابقات را به آتش خواهد كشــيد و صــد البتــه نگرانيهاي جدي هم بــراي حضور اين تيم در آســيا وجود دارد، جايي كه قرار اســت همه سهم فوتبال كشورمان در آسيا، نسبت به عملكرد نمايندگان كشورمان در اين مسابقات، داده شود.

نفت تهران فصل گذشــته قرار بود به ملوان بندرانزلي واگذار شــود اما در كمال تعجب به شــركتي واگذار شد كه در طول فصل هيچ گونه حمايتــي از اين تيم نكرد و بدهي انباشــته، اكنــون پيش از هر چيز ماهيــت و حضور اين تيــم در ليگ برتر را تهديد ميكند. به نظر ميرسد اصرار مديران اين تيم براي حضورش در ليگ برتر، بدون توجه بــه منافع كلي تيــم و حتي فوتبال صورت ميگيرد و مســووالن فدراســيون بايــد در برابر اينگونــه رفتارها و به چالش كشــيدن ماهيت ليگ برتر و فوتبالمان در آسيا ايســتادگي كنند و اجازه ندهند ليگ برتــر فوتبال، به محلي براي مانور تبليغاتي بعضی از شركتها و افراد قرار گيرد.

باز هم ابهام در واگذاري نفت به شركت بهنام پيشرو

بــا رفع ابهامــات در خصــوص انجام تعهــدات شــركت بهنــام پيشــرو كيش، ابــالغ واگذاري نفت تهران به اين شــركت صــورت گرفــت. غالمرضا شــاهكرمي در خصوص ماجــراي ابالغ شــرايط واگذاري رســمي نفت تهران به شركت بهنام پيشرو كيش ميگويد: «فصل گذشــته كه قرارداد واگذاري باشــگاه نفت تهــران بين هيات واگذاري و شركت بهنام پيشرو امضا شد، با ابهاماتي روبهرو بود و تا اين شركت ابهامات را برطرف كند، زمان زيادي طول كشــيد. بــه همين دليــل هم بود كه اين شــركت نميتوانســت به تعهدات خود عمل كند و روز گذشــته هيات موسس باشگاه و هيات واگذاري جلسهاي را با نماينده تام االختيار شــركت بهنام پيشرو برگزار كردند و محرز شد كه اين شركت ميتواند به تعهدات خود عمل كند.»

شاهكرمي حرفهايش را اينطور ادامه ميدهد: «روز گذشته اعضاي هيات واگذاري و هيات موسس باشگاه رسما سند واگذاري را امضا كردند و توافقنامه فصل گذشته كه امضا شــده بود، بايد به زودي اجرايي شود. بازرس قانوني ما كه آقاي آلاســحاق است، ابالغيه واگذاري را به شــركت بهنام پيشرو داده و اين شــركت 5۱ روز فرصت دارد به تعهدات عمل كند. اين تعهدات نيز تســويه حساب بدهيها، مفاصا حساب مالياتي ...و اســت. در اين 5۱ روز طرف مقابل بايد به تعهدات خود عمل كند. بازرس قانوني پس از تكميل امضا، اين موضوع را به شــركت بهنام پيشــرو ابالغ كرده و مشكل ديگري وجود ندارد.»

متاســفانه بايد گفت سال گذشته هم همينطور برنامهريزي شــد كه مشــكالت زيادي براي نفت ايجاد كرد، نفت دوباره در راهي قدم بر ميدارد كه فصل گذشــته در آن پيش ميرفت.

نفت تهران فصل گذشته قرار بود به ملوان بندرانزلي واگذار شود اما در كمال تعجب به شركتي واگذار شد كه در طول فصل هیچ گونه حمایتي از این تیم نکرد و بدهي انباشته، اكنون پیش از هر چیز ماهیت و حضور این تیم در لیگ برتر را تهدید ميكند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.