عباسيان: پديده به باالها فكر ميكند

ماندم تا به تيم شهرم كمك كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

معين عباسيان درمورد شرايط فعلي پديده اينطــور حرف ميزند: «شــرايط تيم ما خيلي بهتر شــده و اســتراتژي كادر فني و مسووالن باشــگاه با سالهاي گذشته زمين تا آســمان تفاوت كرده است. امسال تمام امكانات موردنظر براي مربيان و بازيكنان فراهم است و باشگاه هم نفرات مورد نظر آقــاي مهاجري را جذب كرده است. همه چيز از لحاظ برگــزاري تمرينات و امكانات فراهم است و تا اينجا همه چيز خوب پيش رفته است. من معتقدم پديده نسبت به سالهاي گذشــته شرايط خيلي بهتري دارد.»

او حرفهايــش را اينطــور ادامه ميدهد: «قرار اســت دو سه بازيكن ديگــر هم بــه تيم ما اضافه شــوند تــا كادر فنــي فهرســت را تكميل كنــد. مطمئنم كه امســال بهترين فصــل براي پديــده خواهد بود و ما ميخواهيــم نتايج خوبــي بگيريم. طبــق صحبتهايي كه از باشــگاه و كادر فني شــنيدهام آنهــا دنبال كسب سهميه هستند و پديده ديگر به نهمــي يا دهمي راضي نيســت. اميدوارم كه نتايج خوبي بگيريم.»

عباسيان در پاسخ به اين پرسش كه چرا دوبــاره تصميم به ماندن در پديــده گرفت، ميگويد: «امســال چند پيشنهاد داشــتم و خودم فكر نميكــردم كه در پديــده بمانم. به هر حال امسال به جام جهاني ختم ميشود و قبال هم گفتم كه دوست دارم جايي باشــم كه آرامش داشته باشــم. من خيلي فكر كــردم و در نهايت تصميم گرفتم بمانم. يكسري اختالفها داشــتيم كه در مورد آنها صحبــت كرديم و خدا را شــكر به تفاهم رسيديم.»

هافبك چپ پاي تيــم فوتبال پديده مشــهد توضيحاتــي درباره شرايط مالي تيمش داد: «مسووالن باشــگاه به من قول دادند كه تا يك ماه آينــده طلبم را بدهند و اگر اين اتفاق بيفتد از هر لحاظ جلو هستم. مــن قديميتريــن بازيكــن پديده بهشمار ميآيم و اين پنجمين سالي اســت كه در اين تيــم بازي خواهم كــرد. اميدوارم كــه عملكرد خوبي داشته باشــم و به تيم شهرم كمك كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.